NEŽ POPRVÉ VYLETÍME

Než poprvé vyletíme v letošním roce 2013, měli bychom si uvědomit, že na každém letišti, tedy i na těch modelářských, platí  určité zákony nebo alespoň předpisy. Těmi bychom se měli řídit, abychom předešli možnosti vzniku mimořádné události. Na tyto předpisy je třeba myslet  hlavně tam, kde dochází ke společnému provozu letadel Aeroklubu a modelů.  Následující řádky jsou určeny hlavně pro ty z vás,  kteří létají na letišti Aeroklubu Kladno nebo v jeho blízkosti. Byly vypracovány „Zásady provozu leteckých modelů na letišti Kladno“. Chtěl bych hned na začátku poznamenat, že na letišti Kladno jsme jenom hosté a jako dobří hosté bychom se měli chovat tak, že budeme tyto stanovené zásady dodržovat.

1. Před vstupem na provozní plochu v dolní části letiště (před prahem dráhy 13) se telefonicky ohlásit na číslo 312 686 500 (Aeroklub) nebo na 603 966 742 (předseda Aeroklubu).

2. Předat své jméno a telefonní kontakt pro případ potřeby služby AFIS.

3. Krátkým dotazem zjistit, jaký provoz a na jakou dráhu je očekáván.  Po souhlasu Aeroklubu je možno vstoupit na provozní plochu. Bez vědomí letiště na provozní plochu nevstupujte, existuje možnost policejního zásahu!

4. S   házedly je možno létat nad celou plochou dolní části letiště.

5. S většími modely (řízenými i neřízenými), kde se předpokládá větší výška letu (vytahované gumou, šňůrou, nebo motorové) létat s přihlédnutím ke směru větru mimo hlavní travnatý pás, tedy vlevo a vpravo od něj.

6. Sledovat provoz na letišti (vizuálně, monitorování komunikace na kmitočtu 123,475 MHz. Je výhodou, ale není povinné) a zajistit provoz modelů tak, aby nedošlo ke blížení se vzlétávajícími letadly z dráhy 31 (směrem od
letištní věže TWR) ani s přistávajícími letadly na dráhu 13 (směrem od Rozdělova).

7. Počítat s tím, že kromě vlastních letadel Aeroklubu Kladno mohou na letiště přilétat i jiná letadla z ostatních letišť.

8. Pokud je letiště bez  provozu, lze si po dohodě vyžádat vstup na plochu poblíž prahu 31 (u letištní věže TWR).

9. Po ukončení létání se telefonicky ohlásit stejným způsobem jako na začátku a oznámit  ukončení činnosti a vyklizení plochy.

10. Mít vždy na paměti, že jsem jako modelář na letišti Kladno na návštěvě a hlavně si uvědomit, že místní provoz velkých letadel má vždy přednost. Neukázněným provozem modelů a nebezpečným sblížením s velkým letadlem je přímo ohrožována bezpečnost a životy posádky!

Tyto zásady na základě osobní konzultace s předsedou Aeroklubu panem Pavlem Pačesem vypracovali Tomáš Miroslav Najmanovi.

Vladimír Kostečka