RC modely

PRAVIDLA SAM 95 PRO RC MODELY

Platnost  2023 – 2026


A.    Základní ustanovení

Klub SAM 95 Bohemia, uznává za historický model, takový, který vznikl do konce roku 1960. Některé kategorie mohou mít stanoven odlišný limitní rok vzniku.

Limitní rok vzniku je vždy uveden v pravidlech pro danou kategorii. Soutěžící musí být schopen předložit plán modelu, které dokazují dobu vzniku modelu a dobu vzniku, prodeje, motoru.

Organizátor soutěže, může přeměřit a převážit model soutěžícího a porovnat tyto míry (nebo jejich násobky) s výkresovou dokumentací (předložená dokumentace musí být velikosti minimálně A4) a musí dokazovat všechny rozměry modelu, konstrukční provedení trupu, křídel a ocasních ploch.

Rok vzniku, jméno modelu a jméno konstruktéra, musí být uvedeno na povrchu modelu.

Každý model musí být řádně označen dle požadavků ÚCL.

Změna profilu nosných ploch je zakázána.  

Jakékoli jiné, než soutěžní lety jsou během soutěže zakázány. Jedinou výjimkou je zálet modelu po opravě. Tento zálet musí být schválen ředitelem soutěže.

Měření letu začíná uvolněním modelu z ruky, nebo po opuštění země nebo u větroňů odpoutání od vlečné šňůry a končí s dotykem se zemí, nebo s překážkou, která zastaví let modelu.

Jakákoliv obousměrná komunikace mezi přijímačem modelu a vysílačem, kromě informací
o stavu baterie, je zakázána.

Nejmenší plošné zatížení – plochou se rozumí průmět nosných ploch do vodorovné roviny.
U větroňů se myslí celkovou nosnou plochu, křídlo plus VOP. U ostatních modelů se myslí nosnou plochou pouze křídlo.

Velikost modelu je možno upravit, není-li stanoveno jinak.  V případě změny velikosti modelu, musí zůstat zachován počet a umístění žeber a přepážek. Kormidla mohou být upravena pro řízení RC, ale nesmí se měnit jejich tvar, velikost a umístění kormidel.   Maximální hmotnost modelu je 5000 gramů, maximální rozpětí 3 500 mm a minimální plošné zatížení je 12g/dm čtvereční, není-li u jednotlivých kategorií uvedeno jinak.

Z důvodu použití RC soupravy a tím zvětšení hmotnosti modelů je povoleno zesílení konstrukce.

Plankování nosných ploch je přípustné, jen pokud je měl originál. 

Pro stavbu modelu je doporučeno použití původních materiálů, nedostupné materiály mohou být nahrazeny balsou. Je zakázáno používat skelný laminát, uhlík, nažehlovací plastové fólie apod.

Umístění podvozku a průměr podvozkových kol, musí být shodné s originálem, jednokolový podvozek může být nahrazen dvoukolovým, ale nesmí tomu být naopak.

Vrtule musí být dvoulisté, nesklopné a nekovové. Sklopné vrtule jsou povoleny u elektro kategorií. U motorových modelů, je povolena sklopná vrtule pouze pokud ji měl originál – musí doložit soutěžící.

Soutěžícím se doporučuje uzavřít pojištění, proti způsobeným škodám, protože soutěžící zodpovídá za škody způsobené modelem.  Z bezpečnostních důvodů se musí všichni soutěžící podřídit pokynům pořadatele soutěže.

 Soutěžící musí, na žádost pořadatele, ukázat jakým způsobem se zapíná a vypíná motor.  

 U elektro kategorií je zakázané opětovné zapnutí motoru po ukončení povoleného motorového letu. Pokud musí soutěžící znovu zapnout motor, například z důvodu záchrany modelu, musí opětovné zapnutí nahlásit časoměřiči a měření jeho letu je ukončeno a výsledek v daném kole je nula bodů.

Let modelu je měřen způsobem, určeným pořadatelem.

Pokud model přistane mimo prostor vytýčený pořadatelem pro přistání, je celý let hodnocen nula body. Pro posouzení přistání, je rozhodující špička modelu.

V každé soutěžní kategorii, může soutěžící použít dva modely, ale rozdílné konstrukce. Pokud dojde k rozlétávání a soutěžící se do něj dostane s oběma modely, musí se rozhodnou pouze pro jeden, se kterým rozlétávání poletí. Ve výsledkové listině se musí objevit modely oba.  

Soutěžící musí model řídit sám. Počet pomocníků není omezen.

S  jedním modelem může soutěžit vždy pouze jeden soutěžící.

Každý soutěžící má právo podat protest. Protest musí být podán písemnou formou, musí obsahovat ustanovení pravidel, které bylo porušeno. Vklad za protest je 50 Kč v hotovosti.
O uznání protestu rozhoduje ředitel soutěže. V případě zamítnutí protestu se vklad nevrací. V případě hrubého porušení pravidel, nebo bezpečnosti, může být soutěžící diskvalifikován.
O diskvalifikaci rozhoduje ředitel soutěže.

 Kategorie ARC a ARC-2 se létají výlučně na kola. Délku kol určuje před soutěží ředitel soutěže.  Začátek a konec kola vyhlašuje ředitel soutěže. Všechny ostatní kategorie se mohou létat na kola, nebo volně, podle rozhodnutí ředitele soutěže.

V případě shodných výsledků se pořadí soutěžících stanoví dle postupu určeného pořadatelem. Tento postup musí pořadatel uvést při zahájení soutěže. V případě rozlétávání, musí být soutěžícím oznámen čas rozletu minimálně patnáct minut předem. Pořadatel, určí způsob rozlétávání. Z důvodu dosažení rozhodnutí v rozlétávání, může být maximální doba letu modelů neomezená.

B.   Povinnosti pořadatele

Pořadatel, pořádající soutěž dle pravidel SAM 95, musí dbát na dodržování platných pravidel. Tato pravidla je možno přizpůsobit místním podmínkám pouze výjimečně, výlučně s ohledem na počasí.  

Pokud vítr dosáhne rychlosti 8 m/s a více, může se soutěž přerušit nebo ukončit a vyhodnotit výsledky z dosud odlétaných kompletních kol. O přerušení, nebo ukončení soutěže rozhoduje ředitel soutěže.

Pořadatel musí zvolit způsob létání s ohledem na použité frekvence vysílačů, bezpečnost soutěžících, časoměřičů a případných diváků.

Pořadatel určí prostor pro vzlet a přistání.

Pořadatel musí zajistit bezpečný provoz při létání.

Frekvence použitých vysílačů, mohou být kdykoliv během soutěže kontrolovány, zda frekvence odpovídá přihlášené. Pokud bude několik vysílačů používat stejnou frekvenci, je vhodné použít tabulku frekvencí a kolíčky. Pokud si soutěžící zablokuje svoji frekvenci odebráním kolíčku, musí do deseti minut odstartovat, aby zbytečně dlouho tuto frekvenci neblokoval.  

Pořadatelům se doporučuje: V případě, kdy se soutěže účastní žáci ve věku do patnácti let, vyhodnotit tyto soutěžící ještě samostatně.

Pořadatelům se doporučuje:  V rámci každé kategorie, kde to situace umožní, vyhodnotit ještě samostatně kabinové modely. Na celkové pořadí v dané kategorii toto ocenění nemá vliv.

C.   Pravidla pro jednotlivé kategorie

ARC (OTVR)

Bezmotorové modely, jejichž předloha vznikla před rokem 1955.  Modely pouze v měřítku 1:1. Model musí vyhovovat všeobecným pravidlům. Rozpětí modelu může být maximálně 3,5 m (138 palců), hmotnost maximálně 5 kg. Šňůra pro ruční vlek, může být maximálně 100 metrů dlouhá a to i případě, že se použije vlek přes kladku. Může se použít i katapult, stávající z dvaceti metrů gumy a osmdesáti metrů šňůry. Pořadatel vytýčí bázi A a B, kde se na jedné straně musí upevnit startovací zařízení do země a druhá strana, je maximální napnutí katapultu. Vzdálenost těchto bází je 170 metrů.

Létá se na čtyři kola.  Soutěžící má nárok na vykonání čtyř letů,  bez možnosti opravy. Do celkového výsledku se započítávají tři nejlepší lety. Měřené maximum je 300 sec.

ARC – A2   (Nordic Sailplanes)

Modely původní „severské kategorie“, později A2, jejichž předloha vznikla před rokem 1961. Celková nosná plocha 32 – 34 dm2, minimální hmotnost 410 gramů.

Modely pouze v měřítku 1:1. Šňůra pro ruční vlek, může být maximálně 100 metrů dlouhá a to i případě, že se použije vlek přes kladku. Může se použít i katapult, stávající z dvaceti metrů gumy a osmdesáti metrů šňůry. Pořadatel vytýčí bázi A a B, kde se na jedné straně musí upevnit startovací zařízení do země a druhá strana, je maximální napnutí katapultu. Vzdálenost těchto bází je 170 metrů.

Pro ovládání modelu jsou povolena pouze dvě serva. Létá se na čtyři kola. Soutěžící má nárok na vykonání čtyř letů, bez možnosti opravy. Do celkového výsledku se započítávají tři nejlepší lety. Měřené maximum je 240 sec. 

RETROVĚTRONĚ

Původní RC modely, jejichž předloha vznikla před rokem 1981. Zvětšování/zmenšování není povoleno.  Ovládané mohou být všechny prvky dle původní dokumentace. V případě, že originální předloha měla ovládané pouze směrové kormidlo, je povolenou použít ovládání i výškového kormidla. Modely mohou být osazeny pomocným elektrickým, nebo spalovacím motorkem.

Soutěžní pravidla určena nejsou, každý pořadatel soutěže si je stanoví sám.

BRC-E-W  (Electrorubber)

Modely, původně poháněné gumou, jejichž předloha vznikla před rokem 1961. Modely pouze v měřítku 1:1. Plošné zatížení musí být nejméně 20g/dm2. Pohonná jednotka:

  1. stejnosměrný elektromotor Graupner Speed 300/6V, s permanentními feritovými magnety, s převodovkou 1 : 5. Vrtule o max. průměru 254 mm.
  2. střídavý elektromotor typ AEO C – 20 KV 1550. Vrtule o max. průměru 203,2 mm, je poháněna přímo, tedy bez převodovky.

Všechny vrtule mohou být sklopné, ale nesmí být kovové.

Pohonná baterie může být tvořena šesti články řady Ni, nebo dvěma články řady Li. Články mohou mít libovolnou kapacitu, vyznačenou výrobcem, která musí být jasně viditelná. Jakýkoliv BEC – ESC systém je povolen. Modely startují z ruky, nebo ze země, dle uvážení soutěžícího. Motor může být v chodu pouze prvních 40 sekund letu. Soutěžící má nárok na vykonání čtyř letů, bez možnosti opravy. Do celkového výsledku se započítávají tři nejlepší lety. Měřené maximum je 420 sec. 

CRC – Classic  

Motorové modely, jejichž předloha vznikla před rokem 1961, opatřené pouze motorem MP-JET-40 CLASSIC o zdvihovém objemu 0,6ccm, s originální nádrží o obsahu 2ccm, která je součástí motoru. Před startem, může být nádrž doplněna i při běžícím motoru. Vrtule je povolena pouze dvoulistá, o max. průměru 203,2 mm. Modely startují z ruky, nebo ze země, dle uvážení soutěžícího. Soutěžící má nárok na vykonání čtyř letů, bez možnosti opravy. Do celkového výsledku se započítávají tři nejlepší lety. Měřené maximum je 600 sec.

CRC – Atom  

Motorové modely, jejichž předloha vznikla před rokem 1961, opatřené pouze detonačním motorem SUPER ATOM 1,8 ccm s originální nádrží o obsahu 3,5 ccm, která je součástí motoru. Nádrž může být doplněna před startem i při běžícím motoru. Vrtule je povolena pouze pevná, dvoulistá o maximálním průměru 280 mm. Modely startují z ruky, nebo ze země, dle uvážení soutěžícího. Soutěžící má nárok na vykonání čtyř letů, bez možnosti opravy. Do celkového výsledku se započítávají tři nejlepší lety. Měřené maximum je 600 sec. 

½ A Texaco

Motorové modely, jejichž předloha vznikla před rokem 1961, poháněné jednotným motorem Cox 0,49 o zdvihovém objemu 0,8 ccm, se žhavicí svíčkou, se sáním řízeným membránou a s originální nádrží o objemu 5,1 ccm, která je součástí motoru. Plošné zatížení musí být nejméně 24,4g/dm2. Vrtule je povolena pouze dvoulistá, pevná, o maximálním průměru 203,2 mm. Modely startují z ruky, nebo ze země, dle uvážení soutěžícího. Soutěžící má nárok na vykonání čtyř letů, bez možnosti opravy. Do celkového výsledku se započítávají tři nejlepší lety. Měřené maximum je 600 sec. 

Texaco

Motorové modely, jejichž předloha vznikla před rokem 1961, poháněné motory o obsahu do 10,65 ccm. Motor může být originální, nebo replika. Je povolený jakýkoliv motor se žhavící svíčkou nebo detonační do zdvihového objemu 10,65 ccm, nebo jakýkoliv motor s jiskřivou svíčkou (zážehový) vyrobený před rokem 1950 se zdvihovým objemem válců do 20 ccm. Řízení otáček je povoleno. Z bezpečnostních důvodů je povinné rádiem ovládané nouzové vypnutí motoru. Motory se žhavící svíčkou přestavěné na jiskřivou svíčku nejsou povoleny. Použití motorů původně se žhavící svíčkou, konvertovaných na dieselové, je povolené.  Plošné zatížení, musí být minimálně 30,5 g/dm čtvereční.

Přidělené množství paliva pro kategorii Texaco je 1 cm3 na každých 400 gramů hmotnosti modelu. Hmotnost modelu se pro výpočet zaokrouhluje na nejbližším násobku 400 gramů.

Palivová nádrž musí být průhledná, kontrolovatelná, včetně přívodní hadičky, z vnějšku modelu. Motor se může zahřívat a před startem je povoleno doplnění paliva za běhu motoru. Modely startují ze země. Z ruky mohou startovat pouze modely s použitým motorem o obsahu 2,5 ccm a menším. Soutěžící má nárok na vykonání tří letů, bez možnosti opravy. Do celkového výsledku se započítávají dva nejlepší lety. Měřené maximum je 900 sec.

Classic Texaco (klasické Texaco)


Cíl této kategorie: navržena byla tak, aby podporovala stavbu a létání s velkými modely, které se účastnili historických vytrvalostních soutěží sponzorovaných společností Texaco Oil Company v polovině 30-tých let 20. století.
– soutěžit lze s motorovým modelem v originální velikosti, navrženým před rokem 1940
– pohon je originálním benzínovým motorem s jiskřivou svíčkou, který byl vyroben před rokem 1945 a jejich repliky
– detonační motory, motory se žhavicí svíčkou, konverze motorů a škrticí klapky jsou zakázány
– požadované je RC ovládání vypnutí motoru kvůli bezpečnosti
– palivo musí být jen benzín nebo benzen
– minimální plošné zatížení je 30,5 g/dm2.
– objem palivové nádrže nesmí být větší než je maximální dovolená kapacita přídělu paliva v závislosti na hmotnosti modelu, jak je uvedeno v tabulce
– nádrž musí být umístěna tak, aby bylo možno její obsah snadno kontrolovat
– pořadatelé při přejímce modelů model zváží, přeměří objem nádrže a zaznamenají objem nádrže do letové karty. Tento záznam ověří podpisem
– příděl paliva pro Classic Texaco je 1cm3 na každých 100 gramů hmotnosti modelu
– hmotnosti modelů se zaokrouhlují k nejbližšímu násobku 100 gramů takto:

– před startem může být motor v chodu a nádrž se může doplnit na přidělené maximum při běžícím motoru
– všechny modely v kategorii Classic Texaco musí startovat ze země (ROG)
– započítaný výsledek je nejdelší čas letu modelu z 3 startů s neomezeným časem letu

 OTMR – AB   (Old Timer Gas LER)  

Motorové modely, jejichž předloha vznikla před rokem 1951. Nejmenší plošné zatížení je 30,5 g/dm2.  Maximální povolený obsah motoru je pro všechny použité motory 4,9 ccm. Všechny použité motory musejí být vyrobeny před rokem 1957 nebo 1960, ale jen v případě, kdy mají pouze kluzná ložiska.

Motory s vyplachováním typu Schnüerle nebo PDP, s výbrusem ABC nebo AAC, jsou zakázané. Rovněž jsou zakázané motory se vstřikováním, přeplnováním, laděnými výfuky nebo s výfuky zvyšujícími výkon. Repliky motorů schválené organizací SAM jsou povolené a považované za rovnocenné s motory originálními.

Doba chodu zážehového motoru (s jiskřivou svíčkou) je 35 sec.

 Doba chodu dieselového motoru vyrobeného před rokem 1950 je 35 sec. Doba chodu dieselového motoru vyrobeného po roce 1949 je 23 sec.

Modely s motorem se žhavicí svíčkou, musí mít minimální plochu křídla 8,85 dm2 na 1 ccm objemu motoru. Doba chodu motoru se žhavicí svíčkou je 23 sec.

Konverze motoru se žhavící svíčkou na motor s jiskřivou, zapalovací, svíčkou není dovolena.

Modely startují ze země, nebo z ruky, dle rozhodnutí ředitele soutěže. Toto rozhodnutí platí pro všechny modely v dané kategorii.

Soutěžící má nárok na vykonání čtyř letů, bez možnosti opravy. Do celkového výsledku se započítávají tři nejlepší lety. Měřené maximum je 480 sec.

 OTMR – C   (Old Timer Gas LER)

Motorové modely, jejichž předloha vznikla před rokem 1951. Nejmenší plošné zatížení je 30,5 g/dm2. Všechny použité motory musejí být vyrobeny před rokem 1957 nebo 1960, ale jen v případě, kdy mají pouze kluzná ložiska.

Motory s vyplachováním typu Schnuerle nebo PDP, s výbrusem ABC nebo AAC, jsou zakázané. Rovněž jsou zakázané motory se vstřikováním, přeplňováním, laděnými výfuky nebo s výfuky zvyšujícími výkon. Repliky motorů schválené SAM jsou povolené a považované za rovnocenné s motory originálními.

 Obsah válců zážehových motorů (s jiskřivou svíčkou) vyrobených před rokem 1950 je od 5 ccm do 20 ccm. Obsah válců zážehových motorů (s jiskřivou svíčkou) vyrobených po roce 1949 je od 5 ccm do 10,65 ccm. Doba chodu těchto motorů je 35 sec.

Obsah válců dieselových motorů je od 5ccm do 10,65 ccm. Doba chodu dieselových motorů vyrobených do roku 1950 je 35 sec. Doba chodu dieselových motoru vyrobených po roce 1949 je 23 sec.

Modely poháněné motory se žhavicí svíčkou musí mít nejmenší plochu křídla 8,85 dm2 na 1ccm.  Obsah válců motorů se žhavicí svíčkou je od 5 ccm do 10,65 ccm. Doba chodu motoru se žhavicí svíčkou je 23 sec.

Konverze motoru se žhavící svíčkou na motor s jiskřivou, zapalovací, svíčkou není dovolena.

Modely této třídy musí startovat ze země. Soutěžící má nárok na vykonání čtyř letů, bez možnosti opravy. Do celkového výsledku se započítávají tři nejlepší lety. Měřené maximum je 480 sec.

NMR 2,5 –  Nostalgie Gas LER

Motorové modely, jejichž předloha vznikla před rokem 1957. Nejnižší hmotnost modelu je 173 g/1ccm zdvihového objemu použitého motoru. Je povolen jakýkoliv motor s jiskřivou svíčkou, žhavicí svíčkou s příčným vyplachováním anebo diesel o obsahu válce do 2,49 ccm, vyrobený před rokem 1961.  Tlakování palivové nádrže je povolené. Motory s vyplachováním typu Schnuerle, PDP nebo výbrusy ABC a AAC, nejsou povolené. Doba chodu motoru je 18 sec. Modely startují ze země, nebo z ruky, dle rozhodnutí ředitele soutěže. Toto rozhodnutí platí pro všechny modely v dané kategorii. Soutěžící má nárok na vykonání čtyř letů, bez možnosti opravy. Do celkového výsledku se započítávají tři nejlepší lety. Měřené maximum je 360 sec.

 NMR –  Nostalgie Gas LER  

Motorové modely, jejichž předloha vznikla před rokem 1957. . Nejnižší hmotnost modelu je 173 g/1ccm zdvihového objemu použitého motoru.

Je povolen jakýkoliv motor se žhavicí svíčkou s příčným vyplachováním nebo dieselový motor s obsahem válců od 2,5 ccm do 10,65 ccm nebo motor s jiskřivou svíčkou o obsahu válců od 2,5 ccm do 20 ccm, vyrobený před rokem 1961. Tlakování palivové nádrže je povolené. Motory s vyplachováním typu Schnuerle, PDP nebo výbrusy ABC a AAC, nejsou povolené. Doba chodu motoru je 18 sec.  Modely startují ze země, nebo z ruky, dle rozhodnutí ředitele soutěže. Toto rozhodnutí platí pro všechny modely v dané kategorii. Soutěžící má nárok na vykonání čtyř letů, bez možnosti opravy. Do celkového výsledku se započítávají tři nejlepší lety. Měřené maximum je 360 sec.

 Nostalgie 60

Motorové modely, jejichž předloha vznikla před rokem 1961. Modely pouze v měřítku 1:1. Nejnižší hmotnost modelu je 200 g/1ccm zdvihového objemu použitého motoru.

Lze použít motor se žhavící svíčkou nebo diesel s obsahem do 2,50 cm3, který:

  1. vznikl před rokem 1966, originál nebo replika, český nebo zahraniční původ. Maximální doba chodu motoru je 20 sekund.
  2. vznikl mezi léty 1966 – 1971 včetně a je výhradně československého původu. Maximální doba chodu motoru je 18 sekund.

Doložení doby vzniku motoru je povinnost soutěžícího. Pro obě skupiny motorů je povoleno použít tlakování nádrže z klikové skříně nebo tlumiče, expanzní tlumič a RC karburátor. Laděný výfuk není povolen.

Start modelů je z ruky. Létá se pět startů a všechny se započítávají do konečného pořadí. Letové maximum je 300 sekund. Při každém soutěžním letu je povolena pouze 1 oprava, a to při letu kratším než 25 sekund, nebo při překročení doby chodu motoru. Při opravném letu platí jakýkoli dosažený čas, nebo je let hodnocen 0 při opětovném překročení doby chodu motoru. Měření délky chodu motoru může časoměřič kontrolovat sluchem, nebo sledováním pohybu ovladače na vysílači soutěžícího

Uvedené časy chodu motoru a letového maxima může pořadatel soutěže při zhoršených podmínkách po dohodě se soutěžícími upravit.

CRC-E-Sport 400  (Old Timer 400)

Motorové modely, jejichž předloha vznikla před rokem 1961, k jejichž pohonu se používá stejnosměrný motor řady 400, bez převodovky, Motor musí být sériové výroby, bez úprav, a bez kuličkových ložisek.

Minimální hmotnost modelu je 454 gramů a minimální plošné zatížení 24,4g/dm2.

Vrtule může být libovolná, ale nesmí být kovová. Modely startují z ruky, nebo ze země, dle uvážení soutěžícího. Pohonná baterie se může skládat ze dvou článků Lixx, nebo ze šesti článků Nixx, libovolné kapacity. Baterie musí být opatřena jasně viditelným štítkem od výrobce. Jakýkoli spínací  BEC – ESC systém je povolen.  Doba chodu motoru – prvních 60 sec. Soutěžící má nárok na vykonání čtyř letů, bez možnosti opravy. Do celkového výsledku se započítávají tři nejlepší lety. Měřené maximum je 420 sec.

CRC-Open  (ELOT) 

Motorové modely, jejichž předloha vznikla před rokem 1961, poháněné jakýmkoliv elektromotorem, napřímo, nebo s převodovkou.

Minimální plošné zatížení je 24,4g/dm2. Vrtule libovolná, dvoulistá, nekovová. Modely startují ze země, nebo z ruky, dle rozhodnutí ředitele soutěže. Toto rozhodnutí platí pro všechny modely v dané kategorii.

Pohonná baterie může být ze dvou článků Lixx, nebo sedm článků Nixx, libovolné kapacity. Doba chodu motoru, prvních 30 sec. Soutěžící má nárok na vykonání čtyř letů, bez možnosti opravy. Do celkového výsledku se započítávají tři nejlepší lety. Měřené maximum je 600 sec.

ALOT                                                                                            

Motorové modely, jejichž předloha vznikla před rokem 1955. Minimální plošné zatížení je 24,4g/dm2.  Pohon může být spalovacím motorem se žhavicí svíčkou, nebo dieselovým motorem o maximálním obsahu válců 10,65 ccm. Použít se může i libovolný elektromotor. Vrtule a regulace výkonu jsou neomezené.  Každý model, musí mít nainstalovaný výškoměr s takovým víceúčelovým zařízením, které je vhodné pro automatické zastavení motoru po dosažení 90 ti sekund letu, nebo po dosažení 300 m výšky. Rozhoduje, kterou z těchto veličin model dosáhne dříve. Opětovné spuštění motoru, (restartování), není možné. Přesnost přístroje by měla být v místních podmínkách 1 m a přesnost časování 1 sekunda. Přístroj, (výškoměr), musí pracovat automaticky a po dobu letu nesmí posílat jakékoliv informace pro pilota, nebo jeho pomocníka. Přístroj, (výškoměr), musí být do modelu zabudovaný tak, aby po přistání, byla možná jednoduchá demontáž pro případnou kontrolu. Modely startují ze země, nebo z ruky, dle rozhodnutí ředitele soutěže. Toto rozhodnutí platí pro všechny modely v dané kategorii.  Doba chodu motoru, maximálně prvních 90 sec. Soutěžící má nárok na vykonání čtyř letů, bez možnosti opravy. Do celkového výsledku se započítávají tři nejlepší lety. Měřené maximum je 600 sec.