Stanovy klubu

Čl. I. Název a sídlo spolku

 1. Název spolku je: SAM 95 BOHEMIA, z.s.
 2. Sídlo spolku je: Obecní úřad, Karlovarská 6, 27301 Kamenné Žehrovice

Čl. II. Účel spolku

Propagovat létání s historickými, leteckými, modely. Organizovat soutěže pro tento druh modelů a setkávání členů.  Seznamovat členy klubu i veřejnost s historií československého i světového          modelářství.

Čl. III. Členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné.
 2. Přihlášku ke členství přijímá prezident spolku, který také rozhoduje o přijetí nového člena.
 3. Členství zaniká: 1) Závažným porušením pravidel spolku.

                              2) Doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze spolku.

                              3) Nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřeně dodatečné lhůtě.

                              4) Úmrtím člena spolku.

 1. Člen má právo: 1) Účastnit se činnosti spolku a být o této činnosti informován.

                                 2) Být volen do orgánů spolku.

                                 3) Nosit na oblečení logo spolku.

                                 4) Označit svůj model logem a přidělenou imatrikulací spolku.

 1. Člen má povinnost: 1) Dodržovat stanovy spolku a jednat v souladu se zájmy spolku.

                                    2) Dodržovat platná soutěžní a stavební pravidla spolku.

                                    3) Platit členské příspěvky

 1. Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku, vždy na příslušný kalendářní rok. Příspěvky jsou splatné k 31. lednu příslušného roku.

Čl. IV.  Orgány spolku

 1. Statutární orgán – prezident

Prezident řídí spolek v součinnosti s výborem spolku. Ten tvoří: sportovní referent, pokladník a dva členové výboru. Prezident a výbor jsou voleni členskou schůzí na dva roky.

 1. Nejvyšší orgán – členská schůze

Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

 1. Schvaluje změny stanov spolku.
 2. Volí prezidenta a výbor spolku
 3. Schvaluje změny soutěžních pravidel spolku
 4. Rozhoduje o zániku spolku.

Členskou schůzi svolává prezident spolku dle potřeby, minimálně jednou ročně. Členská schůze je usnášeníschopná při účasti minimálně 1/5 členů spolku. Rozhoduje nadpoloviční většinou                  přítomných členů.

Čl. V.  Hospodaření spolku

Spolek nebude provádět výdělečnou činnost. Příjmy spolku budou členské příspěvky, vklady ze soutěží, sponzorské dary.

Čl. VI.  Seznam členů

Spolek vede, prostřednictvím pokladníka, neveřejný seznam svých členů.

Čl. VII.   Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nahrazují původní stanovy SAM 95 Bohemia z roku 1992. Jsou v souladu se zněním zákona č. 89/2012 sb. Občanského zákoníku.