Pravidla pro Mistrovství Evropy SAM RC modelů

Platnost 2017 – 2020

Ve formátu pdf stahujte zde: Pravidla ME SAM RC 2017 až 2020


 

PREAMBULE
Našim záměrem je, aby soutěžní létání
s historickými volnými modely a rádiem
řízenými historickými modely, bylo
neformální, zábavné a zajímavé jak pro
soutěžícího, tak i pro diváka.
Nemáme v úmyslu ani zdokonalit samotné
modelářské umění, ani nehodláme přepisovat
historii zaznamenanou v modelářské
literatuře. Chceme jen přispět ke zvýšení
všeobecné účasti na sportovních akcích.
Předkládaná pravidla, která byla vytvořena
s úmyslem roztřídit historické modely do
základních kategorií a vytvořit spravedlivý a
jednoduchý soubor předpisů pro soutěžní účely.
Unikátní konstrukce leteckých modelů, které
působili revoluční skoky v soutěžním létání,
vyvolali potřebu uspořádat je tak, aby
„starožitné“ a „staromódní“ modely mohli
soutěžit na soutěžích historických modelů.

 

A.  Všeobecné požadavky

Za účelem prokázání věrnosti (shodnosti) s originální konstrukcí, může být od soutěžícího požadováno, aby předložil plán modelu a/nebo fotografii, které byli uznané organizací SAM jako historické. Organizátoři soutěže mohou kdykoliv přeměřit rozměry, zvážit soutěžní modely a porovnat je s výkresovou dokumentací, aby se ujistili o dodržování těchto pravidel.

Konstrukce modelu musí zachovat charakter originálu, tj. nesmí se měnit vnitřní konstrukce a být dodrženy původní materiály. V každé kategorii, mimo kategorie „Electrorubber“, je povolené poměrné zmenšování nebo zvětšování modelů. Při tom musí být dodržena proporcionalita. Profily nosných ploch musí být shodné s předlohou. Vnější obrysy, plochy, průměry kol podvozku a délky podvozkových noh musí odpovídat poměrnému zvětšení, případně zmenšení. Pro ulehčení startu ze země je možné použít kola o větším průměru. Poloha umístění podvozku se nesmí měnit, rovněž se musí zachovat počet žeber, který musí odpovídat počtu podle původního výkresu. Jednokolový podvozek použitý na originálním modelu může být nahrazen dvoukolovým, ale ne na opak.

Pokud byl na originálním modelu použit zatahovací podvozek, musí být funkční i na modelu soutěžícího. Namalovaný podvozek, nebo atrapa podvozku v zatáhnutém stavu, jsou nepřípustné (model musí být schopen startu ze země). Zatahovací podvozek může být nahrazen pevným podvozkem jednokolým nebo dvoukolovým, ale musí být umístěn na stejném místě jako u originální předlohy. Malé změny v ose tahu vrtule, v uložení motoru (např. vzpřímená poloha místo invertního uložení), zesílení konstrukce vytvořené na řídících plochách, jsou dovolené. Pokud není uvedené jinak, vrtule musí být dvoulisté, nesklopné a nekovové. Rok, kdy byl model originálně zkonstruovaný, jméno modelu a jméno konstruktéra modelu musí být uvedené na povrchu modelu.

Použití moderních materiálů, jako jsou uhlíková, skelná nebo kevlarová vlákna a podobné materiály v samotné konstrukci modelu, nebo jejím zesílení, je zakázáno. Na stavbu modelu se můžou použít jen takové materiály, které byly použité v době vzniku modelu. Výjimkou jsou potahové materiály a materiály na kryty (kapotáže) motoru.

Použití jakýchkoliv elektronických zařízení, kromě těch, které slouží pro ovládání směrovky, výškovky, motoru (a výškoměru v kategorii ALOT), je zakázáno (tzn.: gyroskopy, telemetrické zařízení, autopiloty, variometry apod. jsou zakázané). Jakákoliv zpětná komunikace z modelu, včetně té, která je standardně zabudovaná téměř ve všech systémech souprav s frekvencí 2,4 GHz, je zakázaná. Zpětná vazba z modelu o stavu palubních baterii je povolena.

Každý soutěžící, který použije elektronické zařízení, nebo zpětnou komunikaci s modelem která není dovolená v předcházejícím odstavci, bude diskvalifikován.

V kterékoliv kategorii se může soutěžící zúčastnit maximálně s dvěma modely, ale jen pokud se nejedná o modely stejné předlohy. V tom případě ale jen jeden z modelů každého soutěžícího může získat udělovanou cenu nebo bodové hodnocení pro celkové vyhodnocení mistrovství. Pro celkové hodnocení mistrovství se přidělí tří body za každé první místo, dva body za každé druhé místo a jeden bod za každé třetí místo. V konečné výsledkové listině musí být uvedeny všechny modely, které se soutěže zúčastnily, bez ohledu na počet absolvovaných letů a dosáhnuté umístění.

Každý den před zahájením soutěžního létání ředitel soutěže (contest director = CD) uspořádá brífink – instruktáž pro piloty v anglickém jazyce a místním jazyku, nebo i v jiných jazycích. Přitom uvede kategorie, které se budou ten den létat, časové úseky ve kterých se můžou konat na soutěžní lety a předběžný termín rozlétání (pro případ dosažení stejných výsledků, které neumožní určit vítěze). Stanoví místo pro start modelů a místo pro přistání, postup při použití kanálů RC souprav, pravidla bezpečnosti a případné další informace, např. o způsobu hledání modelů, které ulétly nebo přistály mimo prostor vymezený pro přistání a postupy pro jejich návrat. V průběhu brífinku ředitel soutěže (CD) odpoví na případné otázky soutěžících.

Prostor, ve kterém se soutěží, musí mít plochu s rovným povrchem pro start větších modelů ze země (rise of ground = ROG) a vhodnou přistávací plochu dle možností, které jsou v daném prostoru k dispozici. Všechny lety, při kterých model přistane mimo prostor stanovený pro přistání, se hodnotí nulou. Všechny lety motorových modelů, při kterých byl překročený časový limit motorového letu, se hodnotí nulou. Na zjišťování přítomnosti termických proudů jsou povolené tyče zabodnuté do země s mylarovým páskem.

V modelech se nesmí použít termické indikátory, a to žádného typu. Porušení tohoto pravidla se trestá diskvalifikací soutěžícího.

Aby se zamezilo letům nad diváky, parkovištěm, kempy atd., musí se vytyčit bezpečnostní hranice. V případě, kdy model přeletí bezpečnostní hranici, pořadatel vyšle předem dohodnutý varovný signál. Při druhém narušení bezpečnostní hranice se let hodnotí nulou.

B.  Všeobecná soutěžní pravidla

Soutěžící je zodpovědný za dodržování všech soutěžních pravidel. Musí dodržovat pravidla všech soutěžních kategorií, ve kterých soutěží. Toto stvrzuje svým podpisem na oficiální přihlášce do soutěže. Zároveň závazně prohlašuje, že ovládá všechny soutěžní pravidla a bude je dodržovat.

Soutěžící smí mít jednoho pomocníka, který může používat dalekohled. Dva pomocníci jsou soutěžícímu povoleni v kategorii OTVR.

Vysílače mohou být kdykoliv kontrolované na shodnost se stanovenými frekvenčními předpisy. Aby se zabránilo vzájemnému rušení, pořadatel použije frekvenční tabuli nebo karusel s přehledem používaných frekvencí a tomu odpovídajícími kanály. Pro každý frekvenční kanál se použije pouze jeden kolíček s označením příslušného kanálu. Frekvenční tabule či karusel rovněž slouží k umístění kolíčků se jmény soutěžících, čekajících v pořadí na uvolnění kanálu. Je-li více soutěžících používající shodný kanál, střídají se v pořadí, jak mají seřazené kolíčky na frekvenční tabuli.

Vysílače, které se používají na soutěžní lety (nebo ty které jsou dočasně uložené v úschovně), před každým zapnutím vysílače musí mít příslušně označený kolíček z frekvenční tabule viditelně umístěný na vysílači. Kolíček se jménem příslušného soutěžícího je pak na frekvenční tabuli umístěn v místě pro kolíček s číslem kanálu, který používá. Po skončení letu musí soutěžící osobně kolíček s číslem kanálu vrátit zpět na frekvenční tabuli. Hodlá-li použít  daný kanál později, přesune kolíček se svým jménem na konec řady soutěžících čekajících na stejný kanál.

Informování o  volných  kanálech  pořadatelem,  podle  stavu  na  frekvenční  tabuli, přispívá k urychlení průběhu soutěže.

Pokud soutěžící převzal kolíček s kanálem, má pět minut na zahájení soutěžního letu. To platí v případě, kdy na uvolnění stejného kanálu čeká další soutěžící.

Od uvedeného kontrolního postupu, na základě ohlášení CD, se lze odchýlit pouze v případě rádiového ovládání na přenosové frekvenci 2,4 GHz.

S ohledem na starty větroňů pomocí vlečných šňůr nebo katapultu (gumicuk), je kategorie OTVR jedinou, při které se soutěž létá na kola, která vyhlašuje CD. Měření soutěžního letu větroně se zahajuje uvolněním vlečné šňůry a měření je ukončeno prvním dotykem modelu se zemí nebo předmětem na zemi, který zastaví let modelu.

S výjimkou kategorie OTVR, může soutěžící zahájit soutěžní let kdykoliv ve vymezené době na soutěžní lety v příslušné kategorii, která se v ten den létá když:

 1. Má svém vysílači umístěn kolíček s odpovídajícím číslem kanálu
 2. Má k plné dispozici jiného soutěžícího a/nebo oficiálního časoměřiče
 3. Časoměřič má k dispozici digitální stopky a startovní kartu soutěžícího
 4. Všechny předchozí lety zaznamenané na kartě již byly oficiálně nahlášeny.

Měření času motorového modelu je zahájeno opuštěním ruky a pokračuje, dokud se model poprvé nedotkne země nebo předmětu spojeného se zemí, který ukončí jeho let. Časoměřič ověří dobu chodu motoru v okamžiku, kdy pilot posune ovladač „páka plynu“ do polohy VYPNUTO/OFF.

Výsledný čas se zaznamenává jen v celých sekundách, nedokončené sekundy se do letového času nezapočítávají.

Pořadatelé jsou povinni dodržovat tyto postupy, pravidla a požadavky tak jak byli schválené. Ve výjimečných situacích může ředitel soutěže (CD) zkrátit dobu chodu motoru, měřená maxima „čas soutěžního letu“ a/nebo počet soutěžních letů a to tak, aby byly zajištěny přibližně vhodné soutěžní podmínky. Toto se uplatňuje v případě zhoršení počasí, kdy:

 • rychlost větru přesahuje 9 m/s, tj. 32,4 km/hod, 20 mil/hod
 • smráká se
 • je omezená viditelnost (snížená viditelnost),
 • nastávají další zvláštní okolnosti.

C.  Speciální soutěžní postupy

V zájmu posílení dodržování soutěžních pravidel, může ředitel soutěže (CD) kdykoliv a bez předcházejícího upozornění, uložit pořadatelům sledování času motorového chodu, letového času modelu, kontrolu dodržení předepsaného zatížení křídla či hmotnosti modelu, pravidly předepsaných specifikací pro motory a předepsaného množství paliva. Pořadatel o kontrolách udělá záznam v oficiální startovní kartě a všechny záznamy potvrdí podpisem.

Protest musí být podáván písemné formě v anglickém jazyce, se vkladem 50 EUR v hotovosti, pokud se jedná o mezinárodní soutěž. Vklad se vrací jen v případě uznání protestu, v případě zamítnutí protestu organizátoři vklad nevrací. Protest musí obsahovat konkrétní pravidlo nebo postup, které má být posuzované porotou (Evropským Výborem SAM). Porota a ředitel soutěže (CD) před vydáním rozhodnutí vyslechne obě strany sporu.

D.  Speciální postupy pro rozlétávání (FLYOFF)

V případě dosažení stejných výsledků se pořadí soutěžících stanoví rozletem, s výjimkou toho že by všichni účastníci rozletu jednomyslně souhlasili s jiným způsobem stanovení pořadí (například házením mince nebo losováním). Předpokládaný čas rozletu v příslušné kategorii bude oznámen na ranním brífinku pro piloty. Na základě svého uvážení může ředitel soutěže (CD) vyhlásit rozletu po skončení soutěžního létání, nebo příští den ráno před zahájením soutěžního létání.

Přesný čas rozletu musí být oznámen jeho účastníkům nejméně půl hodiny před jeho začátkem a opakovaně čtvrt hodiny před jeho začátkem, aby se vyřešily případné kolize kanálů.

Pokud není možné situaci vyřešit jedním rozletu (skupinovým letem), létá se ve dvou nebo více skupinách. Pořadí létání skupin bude určeno házením mince nebo losem.

Každý soutěžící má k dispozici dva přidělené časoměřiče, z nichž jeden je určen jako hlavní časoměřič (tento časoměřič má hovořit jazykem soutěžícího) a odpočítává čas motorového chodu, nebo dobu pro jeho zastavení. Druhý časoměřič slouží jako záloha a potvrzuje čas naměřený hlavním časoměřičem. Oba časoměřiči měří čas motorového chodu i celkový čas letu.

Soutěžící v první skupině rozletu mají 5 minut pracovního času, aby odstartovali svoje modely. Druhá a třetí skupina odstartuje co nejdříve poté, jakmile pomine kolize kanálů a kolíčky s číslem kanálu jsou jim poskytnuty k použití.

Aby se vyloučily další shodné časy v rozletu, létá se bez stanového měřeného maxima. Ostatní pravidla zůstávají pro danou kategorii beze změny.

Pravidla jednotlivých kategorii ME SAM RC modelů

1. Class AB OTMR – Old Timer Gas LER

(Limited Engine Run – omezená doba chodu motoru)

V soutěži může startovat jakýkoliv motorový model letadla se spalovacím motorem, jehož předloha vznikla před rokem 1951. Minimální dovolené plošné zatížení musí být 30,5 g/dm2 (=10 uncí na čtvereční stopu) průmětu plochy křídla do vodorovné roviny. Maximální povolený zdvihový objem pro všechny použité motory je 4,9 cm3 (=0,30 krychlového palce). Jsou přípustné motory s datem vzniku před rokem 1957, v případě motorů s kluznými ložisky s datem vzniku před rokem 1960. Motory s vyplachováním typu Schnüerle, s vyplachováním typu PDP, s výbrusy typu ABC nebo AAC jsou zakázané. Přeplňované motory, motory přeplňované turbodmychadlem, laděné rezonanční výfuky a upravené sací potrubí jsou zakázány. Repliky motorů schválené kluby SAM jsou připuštěny za stejných podmínek jako motory originální.

Motory s jiskřivou zapalovací svíčkou (zážehové) s mechanickým přerušovačem, palubní baterií, cívkou a zapalování s transistory jsou povoleny. Doba chodu motoru je 35 sekund. Detonační motory vyrobené před rokem 1950 mají dobu chodu motoru 35 sekund.

Detonační motory vyrobené po roce 1949 mají dobu chodu motoru 23 sekund.

Modely poháněné motory se žhavící svíčkou, musí mít plochu křídla minimálně 8,85 dm2/cm3 (=225 čtverečního palce na 0,1 krychlového palce) zdvihového objemu motoru. Motory se žhavící svíčkou mají dobu chodu motoru 23 sekund.

Konverze motoru se žhavící svíčkou na motor s jiskřivou zapalovací svíčkou není dovoleno.

Modely kategorie AB-OTMR startují ze země (ROG), nebo startují z ruky, ale jen pokud takto rozhodne ředitel soutěže (CD) s platností pro všechny modely v dané kategorii.

Výsledné skóre je součtem časů tří nejlepších letů z celkových čtyř. Letové maximum je stanoveno na 8 minut.

2.  Class C OTMR – Old Timer Gas LER

(Limited Engine Run – omezená doba chodu motoru)

V soutěži může startovat jakýkoliv motorový model se spalovacím motorem, jehož předloha vznikla před rokem 1951. Minimální dovolené plošné zatížení musí být 30,5 g/dm2 (=10 uncí na čtvereční stopu) průmětu plochy křídla do vodorovné roviny. Jsou přípustné motory s datem vzniku před rokem 1957, v případě motorů s kluznými ložisky s datem vzniku před rokem 1960. Motory s vyplachováním typu Schnüerle, s vyplachováním typu PDP, s výbrusy typu ABC nebo AAC jsou zakázané. Přeplňované motory, motory přeplňované turbodmychadlem, laděné rezonanční výfuky a upravené sací potrubí jsou zakázány. Repliky motorů schválené kluby SAM jsou připuštěny za stejných podmínek jako motory originální.

Motory s jiskřivou zapalovací svíčkou (zážehové) s mechanickým přerušovačem, palubní baterií, cívkou a zapalování s transistory jsou povoleny. Zdvihový objem zážehových motorů s datem vzniku před rokem 1950 je 5,0 až 20 cm3 (=0,301 až 1,20 krychlového palce). Zdvihový objem pro zážehové motory s datem vzniku po roce 1949 je 5,0 až 10,65 cm3 (=0,301 až 0,65 krychlového palce).

Motory s jiskřivou svíčkou (zážehové) mají dobu chodu motoru 35 sekund.

Zdvihový objem pro detonační motory je 5,0 až 10,65 cm3 (=0,301 až 0,65 krychlového palce). Dobu chodu motoru pro detonační motory s datem vzniku před rokem 1950 je 35 sekund.

Dobu chodu pro detonační motory s datem vzniku po roce 1949 je 23 sekund.

Modely poháněné motory se žhavící svíčkou, musí mít plochu křídla minimálně 8,85 dm2/cm3 (=225 čtverečního palce na 0,1 krychlového palce) zdvihového objemu motoru. Zdvihový objem těchto motorů je stanoven na 5,0 až 10,65 cm3 (=0,301 až 0,65 krychlového palce). Motory se žhavící svíčkou mají dobu chodu motoru 23 sekund.

Konverze motoru se žhavící svíčkou na motor s jiskřivou zapalovací svíčkou není dovoleno. Modely kategorie C-OTMR startují ze země (ROG).

Výsledné skóre je součtem časů tří nejlepších letů z celkových čtyř. Letové maximum je stanoveno na 8 minut.

3. NMR 2,5

Nostalgia Gas LER

V soutěži může startovat jakýkoli motorový model, jehož předloha byla navržena před rokem 1957. Minimální plošné zatížení musí být nejméně 173 g/cm3 (=100 uncí na kubický palec zdvihového objemu motoru). Je povolen jakýkoli zážehový motor, motor se žhavící svíčkou s příčným vyplachováním, nebo detonační motor se zdvihovým objemem do 2,49 cm3 (=0,152 krychlového palce) vyrobený do roku 1961. Tlakované palivové nádrže jsou povoleny. Motory s vyplachováním typu Schnüerle, s vyplachováním typu PDP, s výbrusy typu ABC nebo AAC jsou zakázané. Laděné rezonanční výfuky, nebo výfuky zvyšující výkon, jsou zakázané. Dobu chodu motoru je pro všechny modely kategorie NMR stanovena na 18 sekund.

Modely kategorie 2,5 NMR startují ze země (ROG), nebo startují z ruky, ale jen když tak rozhodne ředitel soutěže (CD), s platností pro všechny modely v dané kategorii.

Výsledné skóre je součtem časů tří nejlepších letů z celkových čtyř. Letové maximum je stanoveno na 6 minut.

4.   NMR

Nostalgia Gas LER

V soutěži může startovat jakýkoli motorový model, jehož předloha byla navržena před rokem 1957. Minimální plošné zatížení musí být nejméně 173 g/cm3 (=100 uncí na kubický palec zdvihového objemu motoru). Je povolen jakýkoli motor se žhavící svíčkou s příčným vyplachováním, nebo detonační motor s objemem válců 2,50 až 10,65 cm3 (=0,153 až 0,65 krychlového palce), nebo jakýkoliv motor s jiskřivou svíčkou (zážehový) s objemem válců 2,50 až 20,00 cm3 (=0,153 až 1,20 krychlového palce), vyrobené před rokem 1961. Tlakované palivové nádrže jsou povoleny. Motory s vyplachováním typu Schnüerle, s vyplachováním typu PDP, s výbrusy typu ABC nebo AAC jsou zakázané. Laděné rezonanční výfuky, nebo výfuky zvyšující výkon, jsou zakázané. Dobu chodu motoru je pro všechny modely kategorie NMR stanoven na 18 sekund.

Modely kategorie NMR startují ze země (ROG), nebo startují z ruky, ale jen když tak rozhodne ředitel soutěže (CD), s platností pro všechny modely v dané kategorii.

Výsledné skóre je součtem časů tří nejlepších letů z celkových čtyř. Letové maximum je stanoveno na 6 minut.

5.   TEXACO

V soutěži může startovat jakýkoli motorový model, jehož předloha byla navržena před rokem 1951. Minimální plošné zatížení musí být nejméně 10 uncí na čtvereční stopu průmětu plochy křídla (30,5 g/dm2). Motor se může použít originální, nebo replika. Dále je povolený jakýkoliv motor ze žhavící svíčkou nebo detonační do zdvihového objemu válců 10,65 cm3 (=0,65 kubického palce), nebo jakýkoliv motor s jiskřivou svíčkou (zážehový) vyrobený před rokem 1950 se zdvihovým objemem válců do 20 cm3 (=1,20 kubického palce). Řízení otáček je povoleno. Z bezpečnostních důvodů je povinné rádiem ovládané nouzové vypnutí motoru. Motory se žhavící svíčkou přestavěné na jiskřivou svíčku nejsou povoleny. Použití motorů, původně se žhavící svíčkou, konvertovaných na dieselové, je povolené.

Přidělené množství paliva pro kategorii Texaco je 1 cm3 na každých 400 gramů hmotnosti modelu. Hmotnost modelu se pro výpočet zaokrouhluje na nejbližším násobku 400 gramů.

Hmotnost (g) palivo (cm3) Hmotnost (g) palivo (cm3)
0 600 1 cm3 2601 3000 7 cm3
601 1000 2 cm3 3001 3400 8 cm3
1001 1400 3 cm3 3401 3800 9 cm3
1401 1800 4 cm3 3801 4200 10 cm3
1801 2200 5 cm3 4201 4600 11 cm3
2201 2600 6 cm3 4601 5000 12 cm3

 

Nádrže v kategorii Texaco nesmí být většího objemu, než je maximální dovolená kapacita přídělu paliva pro daný model, tak jak je uvedené v tabulce. Nádrž musí být umístěna tak, aby byla umožněna její snadná kontrola. Pořadatel model zváží, změří a zaznamená objem nádrže do startovní karty a výsledky měření potvrdí svým podpisem.

Před startem motor může běžet a nádrž může být doplněna na maximum s běžícím motorem.

Všechny modely v kategorii Texaco musí startovat se země (ROG), start z ruky je umožněn modelům s motory o zdvihovém objemu do 2,5 cm3 včetně. Výsledné skóre je součet dvou nejlepších letů z celkových tří. Letové maximum je stanoveno na 20 minut.

6.   ½ A Texaco

V soutěži může startovat jakýkoli motorový model, jehož předloha byla navržený před rokem 1951. Minimální plošné zatížení musí být nejméně 24,4 g/dm2 (=8 uncí na čtvereční stopu) průmětu plochy křídla. Model musí být vybaven motorem Cox s membránovým ventilem (reed valve) o zdvihovém objemu 0,8 cm3 (=0,49 kubického palce) s integrální (originální) nádrží o objemu 5,1 cm3. Vrtule musí být nesklopná o průměru 8 palců (203,2 mm) nebo menším. Palivo je povoleno jakékoliv, nesmí však obsahovat benzín, benzen. Nádrže mohou být doplňovány za běhu motoru.

Modely kategorie ½ A Texaco mohou startovat z ruky nebo ze země (ROG), záleží na rozhodnutí pilota. Výsledné skóre je součtem časů tří nejlepších letů z celkových čtyř. Letové maximum je stanoveno na 15 minut.

7. Old Timer 400 –

½ Electric Limited Motor Run

V soutěži může startovat jakýkoli motorový model, jehož předloha byla navržena před rokem 1951. Minimální plošné zatížení musí být nejméně 24,4 g/dm2 (=8 uncí na čtvereční stopu) průmětu plochy křídla.

Bez ohledu na velikost modelu je celková minimální hmotnost modelu stanovena na 454 gramů (=16 uncí).

Pohonnou jednotkou musí být jednosměrný elektromotor s permanentními magnety třídy 400, 6,0 V, jakékoliv značky, průměr motoru musí být 27,6 mm, délka 38 mm, hřídel o průměru 2,3 mm, kotva motoru nesmí být uložena v kuličkových ložiscích a pohon vrtule musí být napřímo. Kovová vrtule není dovolená, sklopné vrtule jsou povoleny.

Pohonná baterie je tvořena 6 články Ni-Mh nebo dvěma články Li-Ion/Li-Po, přičemž články mohou mít libovolnou kapacitu. Baterie musí být opatřená jasně viditelným štítkem od výrobce. Jakýkoliv spínací BEC – ESC systém je povolen.

Modely mohou startovat z ruky nebo ze země (ROG), záleží na rozhodnutí pilota. Motor smí běžet pouze prvních 60 sekund letu. Výsledné skóre je součtem časů třech nejlepších letů z celkových čtyř. Letové maximum je stanoveno na 10 minut.

8. ELOT

Electric Old Timer Limited Motor Run

V soutěži může startovat jakýkoli motorový model, jehož předlohy byla navržena před rokem 1951. Typ motoru, vrtule, náhon vrtule a ovládání pohonného systému není omezeno pravidly. Pohonná baterie může být tvořena 7 články Ni-Mh nebo 2 články Li-Ion/Li-Po libovolné kapacity. Baterie musí být opatřená jasně viditelným štítkem od výrobce. Minimální plošné zatížení musí být nejméně 24,4 g/dm2 (= 8 uncí na čtvereční stopu) průmětu plochy křídla. Motor smí běžet pouze prvních 35 sekund letu.

Modely startují ze země (ROG), nebo startují z ruky, ale jen když tak rozhodne ředitel soutěže (CD), s platností pro všechny modely v dané kategorii.

Výsledné skóre je součtem časů tří nejlepších letů z celkových čtyř. Letové maximum je stanoveno na 10 minut.

9. OTVR

Old Timer Gliders

V soutěži může startovat jakýkoli model větroně, jehož předloha byla navržena před rokem 1951. Rozpětí křídel nesmí překročit 3,5 metru (= 138 palců).

Vlečná šňůra nesmí překročit délku 100 metrů, nebo může být použit katapult (gumicuk) sestávající z 20 metrů pružné gumy a 80 metrů normální šňůry. Celková délka při natažení nesmí přesáhnout 170 m. Radiem ovládaný vlečný háček není dovolený.

Výsledné skóre je součtem časů tří nejlepších letů z celkových šesti. Letové maximum je stanoveno na 5 minut.

10. ALOT

Altitude Limited Old Timer

V soutěži může startovat jakýkoliv motorový model, který byl navržen před rokem 1951. Pohon může být jakýmkoliv spalovacím motorem se žhavicí svíčkou nebo dieselovým motorem o maximálním obsahu válců 10,65 cm3. Použít se může i libovolný elektromotor. Vrtule, pohon a regulace výkonu pohonného systému nejsou omezené. Pohonná baterie pro elektropohon není omezená (typ, počet článků a kapacita).

Minimální plošné zatížení musí být nejméně 24,4 g/dm2, (= 8 uncí na čtvereční stopu) průmětu plochy křídla.

Každý model musí mít nainstalovaný víceúčelový výškoměr (dále „přístroj“), který musí umožnit zastavení běhu motoru po dosažení 90 sekund letu modelu, nebo po dosažení 300 m výšky. Rozhodující je, které z těchto veličin model dosáhne dříve.

Opětovné spuštění elektromotoru nebo spalovacího motoru není možné.

Přesnost přístroje by měla být menší než 1 m výšky a přesnost měření času menší než 1 sekunda.

Přístroj musí pracovat automaticky a po celou dobu letu nesmí posílat/přijímat jakékoliv informace z modelu pro pilota nebo jeho pomocníka. Při zjištění komunikace tohoto typu bude soutěžící diskvalifikován.

Přístroj musí být do modelu zabudovaný tak, aby po přistání byla možná jeho jednoduchá demontáž pro kontrolu pořadatelem.

Měření letu začíná uvolněním modelu z ruky nebo po opuštění země, a končí s prvním dotykem se zemí, nebo dotykem objektu pevně spojeného se zemí.

Model  startuje  ze  země  (ROG),  případně  z ruky,  dle  rozhodnutí  ředitele  soutěže  (CD) s platností pro všechny modely této kategorie.

Výsledné skóre je součtem časů tří nejlepších letů z celkových čtyř. Letové maximum je stanoveno na 10 minut, včetně 90 sekund motorového chodu.

11. Electrorubber

Elektrogumák

V soutěži může startovat jakýkoliv model, původně poháněný gumou, navržený před rokem 1951. Model musí být postaven v originální velikosti, zmenšování a zvětšování modelu v této kategorii není dovoleno.

Minimální plošné zatížení nesmí být menší 20 g/dm2 (=6,5 unce na čtvercovou stopu) průmětu plochy křídla.

Pohonná jednotka:

                           A) AEO C – 20 KV 1550 střídavý (brushless) motor, s přímým náhonem vrtule, s maximálním průměrem vrtule 203,2 mm (= 8 palců).

                           B) stejnosměrný elektromotor Graupner Speed 300/6V, s permanentními feritovými magnety, s převodovkou 1 : 5 s vrtulí o maximálním průměru 254 mm (=10 palců).

Pohonná baterie může být tvořena šesti články řady Ni-Mh, nebo dvěma Li-Ion/Li-Po články s libovolnou kapacitou. Baterie musí být opatřena jasně viditelným štítkem výrobce.

Vrtule musí být továrně vyráběné a mohou být sklopné. Jakýkoliv BEC – ESC regulační systém je povolen.

Modely startují z ruky, nebo ze země (ROG), dle uvážení soutěžícího. Motor může být v chodu pouze prvních 60 sekund letu.

Výsledné skóre je součtem časů tří nejlepších letů z celkových čtyř. Letové maximum je stanoveno na 7 minut.

Pravidla Evropského Výboru SAM (EV SAM) – Euro Comitee

 1. Prezident EV SAM je volen přímou volbou členů EV Trvání jeho mandátu je maximálně 8 roků, co jsou dvě volební období po 4 rokách, které nemusí následovat po sobě.
 2. Prezident si může vybrat spolupracovníky a členy technického výboru z členů
 3. V případě, že se prezident nemůže zúčastnit schůzí, jeho funkci převezmou členové EV SAM.
 4. V případě rovnosti hlasů při rozhodování, je hlas prezidenta rozhodující.
 5. Všechny rozhodnutí a změny pravidel se přijímají přímým hlasováním všech členů EV SAM, o výsledcích hlasování je vyhotoven zápis. Prezident nemá právo samostatně měnit rozhodnutí přijaté hlasováním.
 6. Na přednesení návrhů na změny musí být vyčleněn potřebný čas a před každým hlasováním musí prezident vymezit čas na každý projednávaný návrh.
 7. Volit můžou jen prezidenti evropských zemí, přitom každá země má jen jeden Pokud je v zemi víc klubů SAM, za tuto zemi může hlasovat jen jeden reprezentant.
 8. Případné změny v pravidlech se projednávají a mění jednou za 4 roky, výjimkou jsou změny související s bezpečností,  nebo  když  to  vyžadují  zákony  EU,  které  vstupují v platnost okamžitě.  

 

Tlumočníci se mohou zúčastňovat zasedání EV SAM, ale nemají právo hlasovat.


Tento dokument byl schválený v anglickém jazyce členy EV SAM, uvedenými dále, na období 2017, 2018, 2019 a 2020, jsou platné pro Mistrovství Evropy a jsou základem pro jakékoliv a každé překlady. Dle potřeby mohou být uveřejněné na internetových stránkách jednotlivých klubů SAM v jiných jazycích. Pořadatel mistrovství Evropy oznámí místo konání a časový rozvrh akce, jakmile bude mít tyto informace k dispozici. Zástupci EV SAM jsou: Yves Bourgeois, Belgie; Zdeněk Hanáček, Česká republika; Neil Sommerin, Velká Britanie; László Török, Maďarsko; Rover Mersecchi, Italie; Domenico Bruschi, San Marino; František Swiety (Prezident) Slovensko; Jose Manuel Rojo, Španělsko a Ed Hamler, USA. Člen z Německa se nezúčastnil. Roberto Grassi, Italie, je Sekretářem EV SAM. Zapsané a schválené v červnu 2016, v Cerfontaine, Be


20. 11. 2017

Doplněn návrh nové kategorie

Electric Glider 

(elektro větroň)

– soutěžit je možné s jakýmkoli modelem větroně, který byl navržen před rokem 1951;

– rozpětí nesmí překročit 3,5 metru (138 palců);

– do přední části trupu je zabudovaný elektromotor, sklopná vrtule, regulátor baterie a výškoměr, jejichž typ je volně volitelný;

– instalace motoru by měla co nejméně změnit charakter/vzhled původního modelu větroně;

– motor může být umístěn pouze v přední části trupu fixně (pevně), ale je povoleno, aby unašeč vrtule a kužel byly mimo původní délku trupu;

– výškoměr musí vypnout motor ve výšce 100 metrů;

– čas chodu motoru je maximálně 30 sekund, což se započítává do maximální doby letu, který je 5 minut 30 sekund (330 sekund);

– čas chodu motoru kontroluje pomocník nebo časoměřič;

– motor musí být vypnut po 30 sekundách, i když model nedosáhl výšku 100 metrů;

– model startuje z ruky.

– započítávaný výsledek je součtem tří nejdelších letů z 6 možných startů

Classic Texaco 

(klasické Texaco)

– kategorie byla navržena tak, aby podporovala stavbu a létání s velkými modely, které se účastnili historických vytrvalostních soutěží sponzorovaných společností Texaco Oil Company v polovině 30-tých let 20. století;

– soutěžit lze s motorovým modelem v originální velikosti, navrženým před rokem 1939;

– pohon je originálním benzínovým motorem s jiskřivou svíčkou, který byl vyroben před rokem 1942;

– detonační motory, motory se žhavicí svíčkou, transformované motory a škrticí klapky jsou zakázány;

– povolené jsou moderní ventilové jehly, tlumiče, a omezovače přívodu vzduchu – požadované je RC ovládání vypnutí motoru kvůli bezpečnosti;

– palivo musí být jen benzín nebo benzen;

– objem palivové nádrže nesmí být větší než je maximální dovolená kapacita přídělu paliva v závislosti na hmotnosti modelu, jak je uvedeno v tabulce;

– nádrž musí být umístěna tak, aby bylo možno její obsah snadno kontrolovat;

– pořadatelé při přejímce modelů model zváží, přeměří objem nádrže a zaznamenají objem nádrže do letové karty. Tento záznam ověří podpisem;

– příděl paliva pro Classic Texaco je 1cm3 na každých 100 gramů hmotnosti modelu;

– hmotnosti modelů se zaokrouhlují k nejbližšímu násobku 100 gramů takto:

hmotnost              cm3 paliva                 hmotnost                    cm3 paliva

0 – 649                 6 cm3                          2350 -2449                 24 cm3

650 – 749              7 cm3                          2450 – 2549                25 cm3

750 – 849              8 cm3                          2550 – 2649                26 cm3

850 – 949              9 cm3                          2650 – 2749                27 cm3

950 – 1049          10 cm3                          2750 – 2849                28 cm3

1050 -1149         11 cm3                          2850 – 2949                29 cm3

1150 -1249         12 cm3                          2950 – 3049                30 cm3

1250 -1349         13 cm3                          3050 – 3149                31 cm3

1350 -1449         14 cm3                          3150 – 3249                32 cm3

1450 -1549         15 cm3                          3250 – 3349                33 cm3

1550 -1649         16 cm3                          3350 – 3449                34 cm3

1650 -1749         17 cm3                          3450 – 3549                35 cm3

1750 -1849         18 cm3                          3550 – 3649                36 cm3

1850 -1949         19 cm3                          3650 – 3749               37 cm3

1950 -2049         20 cm3                           3750 – 3849               38 cm3

2050 – 2149        21 cm3                           3850 – 3949               39 cm3

2150 – 2249        22 cm3                           3950 – 4049               40 cm3

2250 – 2349        23 cm3                           4050 – 9999               40 cm3

– před startem může být motor v chodu a nádrž se může doplnit na přidělené maximum při běžícím motoru;

– všechny modely v kategorii Classic Texaco musí startovat ze země (ROG);

– započítaný výsledek je nejdelší čas letu modelu z 3 startů s neomezeným časem letu.


Ve formátu pdf stahujte: Nové kategorie pro ME 2018