MČR historických modelů

Platnost 2017 – 2020

Ve formátu pdf, stahujte: Pravidla MČR historických modelů.


A. Všeobecné požadavky

Pořadatel Mistrovství České republiky (dále jen MČR) musí Mistrovství vypsat ve všech soutěžních kategoriích, které obsahují tato pravidla, a to minimálně tři měsíce před jejím konáním.

Uzávěrka přihlášek MČR musí být stanovena v propozicích minimálně 2 týdny před datem konání MČR. Pokud není v některé kategorii přihlášeno minimálně 5 modelů, tato kategorie se nelétá. O této skutečnosti je pořadatel povinen přihlášené informovat.

Je dovoleno pořádat odděleně MČR pro volné a RC kategorie, a to i jiným pořadatelem, na jiném místě a v jiném datu.

Za účelem prokázání věrnosti (shodnosti) s originální konstrukcí, může být od soutěžícího požadované, aby předložil plán modelu a/nebo fotografii, které byli uznané organizací SAM jako historické. Organizátoři soutěže můžou kdykoliv přeměřit rozměry, zvážit soutěžní modely a porovnat je s výkresovou dokumentací, aby se ujistili o dodržování těchto pravidel.

Konstrukce modelu musí zachovat charakter originálu, tj. nesmí se měnit konstrukční kostra a nesmí být nahrazena jiným materiálem. V každé kategorii, mimo kategorie Electrorubber, OTVR-A2 + všechny volné, je povolené poměrné zmenšování nebo zvětšování modelů. Při tom musí být dodržená proporcionalita. Profily nosných ploch musí být shodné s předlohou. Vnější obrysy, plochy, průměry kol podvozku a délky podvozkových noh musí odpovídat poměrnému zvětšení, případně zmenšení. Pro ulehčení startu ze země je možné použít kola o větším průměru. Poloha a umístění podvozku se nesmí měnit, rovněž se musí zachovat počet žeber, který musí odpovídat počtu podle původního výkresu. Jednokolový podvozek použitý na originálním modelu může být nahrazen dvoukolovým, ale ne naopak.

Pokud byl na originálním modelu použit zatahovací podvozek, musí být funkční i na modelu soutěžícího. Namalovaný podvozek, nebo atrapa podvozku v zatáhnutém stavu, jsou nepřípustné (model musí být schopen startu ze země). Zatahovací podvozek může být nahrazen pevným podvozkem jednokolým nebo dvoukolovým, ale musí být umístěn na stejném místě jako u originální předlohy. Malé změny v ose tahu vrtule, v uložení motoru (např. vzpřímená poloha místo invertního uložení), zesílení konstrukce vytvořené na řídících plochách, jsou dovolené. Pokud není uvedené jinak, vrtule musí být dvoulisté, nesklopné a nekovové. Rok, kdy byl model originálně zkonstruovaný, jméno modelu a jméno konstruktéra modelu musí být uvedené na povrchu modelu.

Použití moderních materiálů, jako jsou uhlíková, skelná nebo kevlarová vlákna a podobné materiály v konstrukci modelu nebo pro jeho zesílení je zakázané. Na stavbu modelu se můžou použít jen takové materiály, které byly nebo mohly být použité v době vzniku modelu. Výjimkou jsou potahové materiály a materiály na kryty (kapotáže) motoru.

Použití jakýchkoliv elektronických zařízení, kromě těch, které slouží pro ovládání směrovky, výškovky, motoru (a výškoměru v kategorii ALOT), je zakázané (tedy např. gyroskopy, telemetrické zařízení, autopiloty, variometry apod. jsou zakázané). Jakákoliv zpětná komunikace z modelu, včetně té, která je standardně zabudovaná téměř ve všech systémech souprav s frekvencí 2,4 GHz, je zakázaná. Zpětná vazba z modelu o stavu palubních baterii je povolená.

Každý soutěžící, který použije elektronické zařízení, nebo zpětnou komunikaci s modelem která není dovolená v předcházejícím odstavci, bude diskvalifikován.

V kterékoliv kategorii se může soutěžící zúčastnit maximálně s dvěma modely, ale jen pokud se nejedná o modely stejné předlohy. V tom případě ale jen jeden z modelů každého soutěžícího může získat udělovanou cenu v příslušné soutěžní kategorii, nebo bodové hodnocení pro celkové vyhodnocení Mistrovství. Pro celkové hodnocení Mistrovství se přidělí tří body za každé první místo, dva body za každé druhé místo a jeden bod za každé třetí místo. V konečné výsledkové listině musí být uvedeny všechny modely, které se soutěže zúčastnily, bez ohledu na počet absolvovaných letů a dosáhnuté umístění.

Každý den před zahájením soutěžního létání ředitel soutěže (contest director = CD) uspořádá brífink – instruktáž pro piloty v českém jazyce, nebo i v jiných jazycích. Přitom uvede kategorie, které se budou ten den létat, časové úseky ve kterých se můžou konat soutěžní lety a předběžný termín rozlétání (pro případ dosažení stejných výsledků, které neumožní určit vítěze). Stanoví místo pro start modelů a místo pro přistání, postup při použití kanálů RC souprav, pravidla bezpečnosti a případné další informace (např. o způsobu hledání modelů které ulétly nebo přistály mimo prostor vymezený pro přistání). V průběhu brífinku ředitel soutěže (CD) odpoví na případné otázky soutěžících.

Prostor, ve kterém se soutěží, musí mít plochu s rovným povrchem pro start větších modelů ze země (rise of ground = ROG) a vhodnou přistávací plochu dle možností, které jsou v daném prostoru k dispozici. Všechny lety, při kterých model přistane mimo prostor stanovený pro přistání, se hodnotí nulou. Všechny lety motorových modelů, při kterých byl překročený časový limit motorového letu, se hodnotí nulou.

Na zjišťování přítomnosti termických proudů jsou povolené jen tyče pevně spojené se zemí s mylarovým či jiným vhodným páskem. V modelech se nesmí použít termické indikátory, a to žádného typu. Porušení tohoto pravidla se trestá diskvalifikací soutěžícího.

Aby se zamezilo letům nad diváky, parkovištěm, kempy atd., musí se vytýčit bezpečnostní hranice. V případě, kdy model přeletí bezpečnostní hranici, pořadatel vyšle předem dohodnutý zvukový varovný signál. Při druhém narušení bezpečnostní hranice se let hodnotí nulou.

B. Všeobecné soutěžní pravidla

Soutěžící je zodpovědný za dodržování všech soutěžních pravidel. Musí dodržovat pravidla všech soutěžních kategorií, ve kterých soutěží. Toto stvrzuje svým podpisem na oficiální přihlášce do soutěže. Zároveň závazně prohlašuje, že ovládá všechny soutěžní pravidla a bude je dodržovat.

Soutěžící smí mít jednoho pomocníka, který může používat dalekohled. Dva pomocníci jsou soutěžícímu povoleni jen v kategorii OTVR a OTVR – A2.

Vysílače mohou být kdykoliv kontrolované na shodnost se stanovenými frekvenčními předpisy. Aby se zabránilo vzájemnému rušení, pořadatel použije frekvenční tabuli nebo karusel s přehledem používaných frekvencí a tomu odpovídajících kanálů. Pro každý frekvenční kanál se použije pouze jeden kolíček s označením příslušného kanálu. Frekvenční tabule či karusel rovněž slouží k umístění kolíčků se jmény soutěžících, čekajících v pořadí na uvolnění kanálu. Je-li více soutěžících používající shodný kanál, střídají se v pořadí, jak mají seřazené kolíčky na tabuli frekvencí.

Vysílače, které se používají na soutěžní lety (nebo ty které jsou dočasně uložené v úschovně), před každým zapnutím vysílače musí mít příslušný označený kolíček z frekvenční tabule viditelně umístěný na vysílači. Kolíček se jménem příslušného soutěžícího je pak na frekvenční tabuli umístěn v místě pro kolíček s číslem kanálu, který používá. Po skončení letu musí soutěžící osobně kolíček s číslem kanálu vrátit zpět na frekvenční tabuli. Hodlá-li použít daný kanál později, přesune kolíček se svým jménem na konec řady soutěžících čekajících na stejný kanál.

Informování o volných kanálech pořadatelem podle stavu na tabuli frekvencí přispívá k urychlení průběhu soutěže.

Pokud soutěžící převzal kolíček s kanálem, má pět minut na zahájení soutěžního letu. To platí v případě, kdy na uvolnění stejného kanálu čeká další soutěžící.

Od uvedeného kontrolního postupu se lze odchýlit pouze v případě rádiového ovládání na přenosové frekvenci 2,4 GHz na základě ohlášení CD.

S ohledem na starty větroňů pomocí vlečných šňůr nebo katapultu (gumicuk), jsou kategorie OTVR a OTVR – A2 jediné, kdy se soutěž může létat na kola vyhlašovaná CD. Měření soutěžního letu větroně se zahajuje uvolněním vlečné šňůry. Měření je ukončeno prvním dotykem modelu se zemí nebo předmětem na zemi, který zastaví let modelu.

S výjimkou kategorii OTVR a OTVR – A2 při létání na kola může soutěžící zahájit soutěžní let kdykoliv ve vymezené době na soutěžní lety v příslušné kategorii, která se v ten den létá, když:

1.  Má svém vysílači umístěn kolíček s odpovídajícím číslem kanálu

2.  Má k plné dispozici jiného soutěžícího a/nebo oficiálního časoměřiče pro měření letu

3.  Časoměřič má k dispozici digitální stopky a startovní kartu soutěžícího

4.  Všechny předchozí lety zaznamenané na kartě již byly oficiálně nahlášeny.

Měření času motorového modelu je zahájeno opuštěním ruky nebo odlepením od země a pokračuje dokud se model poprvé nedotkne země nebo předmětu spojeného se zemí, který ukončí jeho let. Časoměřič ověří zastavení chodu motoru sluchem, nebo když pilot přesune ovladač „páka plynu“ do polohy VYPNUTO/OFF.

Výsledný čas se zaznamenává jen v celých sekundách, nedokončené sekundy se do letového času nezapočítávají.

Pořadatelé jsou povinni dodržovat tyto postupy, pravidla a požadavky tak jak byli schválené. Ve výjimečných situacích může ředitel soutěže (CD) zkrátit dobu chodu motoru, měřená maxima „čas soutěžního letu“ a/nebo počet soutěžních letů a to tak, aby byly zajištěny přibližně vhodné soutěžní podmínky. Toto se uplatňuje v případě zhoršení počasí, kdy:

> rychlost větru přesahuje 9 m/s, tj. 32,4 km/hod, 20 mil/hod

> smráká se

> je omezená viditelnost (snížená viditelnost)

> nastávají další zvláštní okolnosti

C. Speciální soutěžní postupy

V zájmu posílení dodržování soutěžních pravidel, může ředitel soutěže (CD) kdykoliv a bez předcházejícího upozornění uložit pořadatelům sledování času motorového chodu, letového času modelu, kontrolu dodržení předepsaného zatížení křídla či hmotnosti modelu, pravidly předepsaných specifikací pro motory a předepsaného množství paliva. Pořadatel o kontrolách udělá záznam v oficiální startovní kartě a všechny záznamy potvrdí podpisem.

Protest musí být podáván písemné formě v českém jazyce, se vkladem 100,- Kč v hotovosti. Vklad se vrací jen v případě uznání protestu, v případě zamítnutí protestu organizátoři vklad nevrací. Protest musí obsahovat konkrétní pravidlo nebo postup, které mají být posuzované porotou. Porota a ředitel soutěže (CD) před vydáním rozhodnutí vyslechne obě strany sporu.

D. Speciální postupy pro rozlétávání (FLYOFF)

V případě dosažení stejných výsledků se pořadí soutěžících stanoví rozlétáváním, s výjimkou toho že by všichni účastníci rozlétávání jednomyslně souhlasili s jiným způsobem stanovení pořadí (například házením mince nebo losováním). Předpokládaný čas rozlétávání v příslušné kategorii bude oznámen na ranním brífinku pro piloty. Na základě svého uvážení může ředitel soutěže (CD) vyhlásit rozlétávání po skončení soutěžního létání, nebo příští den ráno před zahájením soutěžního létání.

Přesný čas rozlétávání musí být oznámen jeho účastníkům nejméně půl hodiny před jeho začátkem a opakovaně čtvrt hodiny před jeho začátkem, aby se vyřešily případné kolize kanálů.

Pokud není možné situaci vyřešit jedním rozlétáváním (skupinovým letem), létá se rozlétávání ve dvou nebo více skupinách. Pořadí létání skupin bude určeno házením mince nebo losem.

Každý soutěžící má k dispozici jednoho přiděleného časoměřiče, který kromě měření celkové doby letu také odpočítává čas chodu motoru, nebo dobu pro jeho zastavení.

Soutěžící v první skupině rozletu mají 5 minut pracovního času, aby odstartovali svoje modely. Druhá a třetí skupina odstartuje co nejdříve poté, jakmile pomine kolize kanálů a kolíčky s číslem kanálu jsou jim poskytnuty k použití.

Aby se vyloučily další shodné časy v rozlétávání, létá se bez stanového měřeného maxima. Ostatní pravidla zůstávají pro danou kategorii beze změny.


Pravidla jednotlivých kategorií MČR SAM 2017 až 2020 

R  C    M   O   D   E   L Y


1. AB OTMR – Old Timer Gas LER

V soutěži může startovat jakýkoliv motorový model letadla se spalovacím motorem, jehož předloha vznikla před rokem 1951. Minimální dovolené plošné zatížení musí být 30,5 g/ dm2 (=10 uncí na čtvereční stopu) průmětu plochy křídla do vodorovné roviny. Maximální povolený zdvihový objem pro všechny použité motory je 4,9 cm3 (=0,30 krychlového palce). Jsou přípustné motory s datem vzniku před rokem 1957, v případě motorů s kluznými ložisky s datem vzniku před rokem 1960. Motory s vyplachováním typu Schnüerle, s vyplachováním typu PDP, s výbrusy typu ABC nebo AAC jsou zakázané. Přeplňované motory, motory přeplňované turbodmychadlem, laděné rezonanční výfuky a upravené sací potrubí jsou zakázány. Repliky motorů schválené kluby SAM jsou připuštěny za stejných podmínek jako motory originální.

Motory s jiskřivou zapalovací svíčkou (zážehové) s mechanickým přerušovačem, palubní baterií, cívkou a zapalování s transistory jsou povoleny. Doba chodu motoru je 35 sekund. Detonační motory vyrobené před rokem 1950 mají dobu chodu motoru 35 sekund.

Detonační motory vyrobené po roce 1949 mají dobu chodu motoru 23 sekund.

Modely poháněné motory se žhavící svíčkou, musí mít plochu křídla minimálně 8,85 dm2/cm3 (=225 čtverečního palce na 0,1 krychlového palce) zdvihového objemu motoru. Motory se žhavící svíčkou mají dobu chodu motoru 23 sekund.

Konverze motoru se žhavící svíčkou na motor s jiskřivou zapalovací svíčkou není dovolena.

Modely kategorie AB-OTMR startují ze země (ROG), nebo startují z ruky, ale jen pokud takto rozhodne ředitel soutěže (CD) s platností pro všechny modely v dané kategorii.

Výsledné skóre je součtem časů tří nejlepších letů z celkových čtyř. Letové maximum je stanoveno na 8 minut.

2. Kategorie C OTMR – Old Timer Gas LER

V soutěži může startovat jakýkoliv motorový model se spalovacím motorem, jehož předloha vznikla před rokem 1951. Minimální dovolené plošné zatížení musí být 30,5 g/ dm2 (=10 uncí na čtvereční stopu) průmětu plochy křídla do vodorovné roviny. Jsou přípustné motory s datem vzniku před rokem 1957, v případě motorů s kluznými ložisky s datem vzniku před rokem 1960. Motory s vyplachováním typu Schnüerle, s vyplachováním typu PDP, s výbrusy typu   ABC  nebo  AAC  jsou zakázané. Přeplňované motory, motory přeplňované turbodmychadlem, laděné rezonanční výfuky a upravené sací potrubí jsou zakázány. Repliky motorů schválené kluby SAM jsou připuštěny za stejných podmínek jako motory originální.

Motory s jiskřivou zapalovací svíčkou (zážehové) s mechanickým přerušovačem, palubní baterií, cívkou a zapalování s transistory jsou povoleny. Zdvihový objem zážehových motorů s datem vzniku před rokem 1950 je 5,0 až 20 cm3 (=0,301 až 1,20 krychlového palce). Zdvihový objem pro zážehové motory s datem vzniku po roce 1949 je 5,0 až 10,65 cm3 (=0,301 až 0,65 krychlového palce).

Motory s jiskřivou svíčkou (zážehové) mají dobu chodu motoru 35 sekund.

Zdvihový objem pro detonační motory je 5,0 až 10,65 cm3 (=0,301 až 0,65 krychlového palce). Dobu chodu motoru pro detonační motory s datem vzniku před rokem 1950 je 35 sekund.

Dobu chodu pro detonační motory s datem vzniku po roce 1949 je 23 sekund.

Modely poháněné motory se žhavící svíčkou, musí mít plochu křídla minimálně 8,85 dm2/cm3 (=225 čtverečního palce na 0,1 krychlového palce) zdvihového objemu motoru. Zdvihový objem těchto motorů je stanoven na 5,0 až 10,65 cm3 (=0,301 až 0,65 krychlového palce). Motory se žhavící svíčkou mají dobu chodu motoru 23 sekund.

Konverze motoru se žhavící svíčkou na motor s jiskřivou zapalovací svíčkou není dovolena.

Modely kategorie C-OTMR startují ze země (ROG). Výsledné skóre je součtem časů tří nejlepších letů z celkových čtyř. Letové maximum je stanoveno na 8 minut.

3. NMR 2,5 – Nostalgia Gas LER

V soutěži může startovat jakýkoli motorový model, jehož předloha byla navržena před rokem 1957. Minimální plošné zatížení musí být nejméně 173 g/cm3 (=100 uncí na kubický palec zdvihového objemu motoru). Je povolen jakýkoli zážehový motor, motor se žhavící svíčkou s příčným vyplachováním, nebo detonační motor se zdvihovým objemem do 2,49 cm3 (=0,152 krychlového palce) vyrobený do roku 1961. Tlakované palivové nádrže jsou povoleny. Motory s vyplachováním typu Schnüerle, s vyplachováním typu PDP, s výbrusy typu ABC nebo AAC jsou zakázané. Laděné rezonanční výfuky, nebo výfuky zvyšující výkon, jsou zakázané. Doba chodu motoru je pro všechny modely kategorie NMR stanovena na 18 sekund.

Modely kategorie 2,5 NMR startují ze země (ROG), nebo startují z ruky, ale jen když tak rozhodne ředitel soutěže (CD), s platností pro všechny modely v dané kategorii.

Výsledné skóre je součtem časů tří nejlepších letů z celkových čtyř. Letové maximum je stanoveno na 6 minut.

4. NMR – Nostalgia GAS LER

V soutěži může startovat jakýkoli motorový model, jehož předloha byla navržena před rokem 1957. Minimální plošné zatížení musí být nejméně 173 g/cm3 (=100 uncí na kubický palec zdvihového objemu motoru). Je povolen jakýkoli motor se žhavící svíčkou s příčným vyplachováním, nebo detonační motor s objemem válců 2,50 až 10,65 cm3 (=0,153 až 0,65 krychlového palce), nebo jakýkoliv motor s jiskřivou svíčkou (zážehový) s objemem válců 2,50 až 20,00 cm3 (=0,153 až 1,20 krychlového palce), vyrobené před rokem 1961. Tlakované palivové nádrže jsou povoleny. Motory s vyplachováním typu Schnüerle, s vyplachováním typu PDP, s výbrusy typu ABC nebo AAC jsou zakázané. Laděné rezonanční výfuky, nebo výfuky zvyšující výkon, jsou zakázané. Doba chodu motoru je pro všechny modely kategorie NMR stanoven na 18 sekund.

Modely kategorie NMR startují ze země (ROG), nebo startují z ruky, ale jen když tak rozhodne ředitel soutěže (CD), s platností pro všechny modely v dané kategorii.

Výsledné skóre je součtem časů tří nejlepších letů z celkových čtyř. Letové maximum je stanoveno na 6 minut.

5. Texaco

V soutěži může startovat jakýkoli motorový model, jehož předloha byla navržena do konce roku 1956. Minimální plošné zatížení musí být nejméně 10 uncí na čtvereční stopu průmětu plochy křídla (30,5 g/ dm2). Motor se může použít originální, nebo replika. Dále je povolený jakýkoliv motor ze žhavící svíčkou nebo detonační do zdvihového objemu válců 10,65 cm3 (=0,65 kubického palce), nebo jakýkoliv motor s jiskřivou svíčkou (zážehový) vyrobený před rokem 1950 se zdvihovým objemem válců do 20 cm3 (=1,20 kubického palce). Řízení otáček je povoleno. Z bezpečnostních důvodů je povinné rádiem ovládané nouzové vypnutí motoru. Motory se žhavící svíčkou přestavěné na jiskřivou svíčkou nejsou povoleny. Použití motorů původně se žhavící svíčkou, konvertovaných na dieselové, je povolené.

Přidělené množství paliva pro kategorii Texaco je 1 cm3 na každých 400 gramů hmotnosti modelu. Hmotnost modelu se pro výpočet zaokrouhluje na nejbližším násobku 400 gramů.

Hmotnost (g)  palivo (cm3)                  hmotnost (g)   palivo (cm3)

0 – 600          1 cm3                            2601 – 3000    7 cm3
601 – 1000     2 cm3                            3001 – 3400    8 cm3
1001 – 1400   3 cm3                           3401 – 3800    9 cm3
1401 – 1800   4 cm3                           3801 – 4200   10 cm3
1801 – 2200   5 cm3                           4201 – 4600   11 cm3
2201 – 2600   6 cm3                           4601 – 5000   12 cm3

Nádrže v kategorii Texaco nesmí být většího objemu, než je maximální dovolený objem příděleného paliva pro daný model, tak jak je uvedené v tabulce. Nádrž musí být umístěna tak, aby byla umožněna její snadná kontrola. Pořadatel model zváží, změří a zaznamená objem nádrže do startovní karty a výsledky měření potvrdí svým podpisem.

Před startem motor může běžet a nádrž může být doplněna na maximum s běžícím motorem.

Všechny modely v kategorii Texaco musí startovat se země (ROG), start z ruky je umožněn modelům s motory o zdvihovém objemu do 2,5 cm3 včetně. Výsledné skóre je součet dvou nejlepších letů z celkových tří. Letové maximum je stanoveno na 20 minut.

6. ½A Texaco

V soutěži může startovat jakýkoli motorový model, jehož předloha byla navržený před rokem 1955. Minimální plošné zatížení musí být nejméně 24,4 g/ dm2 (=8 uncí na čtvereční stopu) průmětu plochy křídla. Model musí být vybaven motorem Cox s membránovým ventilem (reed valve) o zdvihovém objemu 0,8 cm3 (=0,49 kubického palce) s integrální (originální) nádrží o objemu 5,1 cm3. Vrtule musí být nesklopná o průměru 8 palců (203,2 mm) nebo menším. Palivo je povoleno jakékoliv, nesmí však obsahovat benzín, benzen. Nádrže mohou být doplňovány za běhu motoru.

Modely kategorie ½ A Texaco mohou startovat z ruky nebo ze země (ROG), záleží na rozhodnutí pilota. Výsledné skóre je součtem časů tří nejlepších letů z celkových čtyř. Letové maximum je stanoveno na 15 minut.

7. Old Timer 400 – ½ Electric Limited Motor Run

V soutěži může startovat jakýkoli motorový model, jehož předloha byla navržena před rokem 1955. Minimální plošné zatížení musí být nejméně 24,4 g/ dm2 (=8 uncí na čtvereční stopu) průmětu plochy křídla.

Bez ohledu na velikost modelu je celková minimální hmotnost modelu stanovena na 454 gramů (=16 uncí).

Pohonnou jednotkou musí být jednosměrný elektromotor s permanentními magnety třídy 400, 6,0 V, jakékoliv značky. Průměr motoru musí být 27,6 mm, délka 38 mm, hřídel o průměru 2,3 mm, kotva motoru nesmí být uložena v kuličkových ložiscích a pohon vrtule musí být napřímo. Kovová vrtule není dovolená, sklopné vrtule jsou povoleny.

Pohonná baterie je tvořena 6 články NiMh nebo dvěma články LiIon/LiPo, přičemž články mohou mít libovolnou kapacitu. Baterie musí být opatřená jasně viditelným štítkem od výrobce. Jakýkoliv spínací BEC – ESC systém je povolen.

Modely mohou startovat z ruky nebo ze země (ROG), záleží na rozhodnutí pilota. Motor smí běžet pouze prvních 60 sekund letu. Výsledné skóre je součtem časů třech nejlepších letů z celkových čtyř. Letové maximum je stanoveno na 10 minut.

8. ELOT – Electric Old Timer Limited Motor Run

V soutěži může startovat jakýkoli motorový model, jehož předlohy byla navržena před rokem 1955. Typ motoru, vrtule, náhon vrtule a ovládání pohonného systému není omezeno pravidly. Pohonná baterie může být tvořena 7 články NiMh nebo 2 články LiIon/LiPo libovolné kapacity. Baterie musí být opatřená jasně viditelným štítkem od výrobce. Minimální plošné zatížení musí být nejméně 24,4 g/ dm2 (= 8 uncí na čtvereční stopu) průmětu plochy křídla. Motor smí běžet pouze prvních 35 sekund letu.

Modely startují ze země (ROG), nebo startují z ruky, ale jen když tak rozhodne ředitel soutěže (CD), s platností pro všechny modely v dané kategorii.

Výsledné skóre je součtem časů tří nejlepších letů z celkových čtyř. Letové maximum je stanoveno na 10 minut.

9. OTVR – Old Timer Gliders

V soutěži může startovat jakýkoli model větroně, jehož předloha byla navržena před rokem 1955. Rozpětí křídel nesmí překročit 3,5 metru (= 138 palců).

Vlečná šňůra nesmí překročit délku 100 metrů, nebo může být použit katapult (gumicuk) sestávající z 20 metrů pružné gumy a 80 metrů normální šňůry. Celková délka při natažení nesmí přesáhnout 170 m. Radiem ovládaný vlečný háček není dovolený.

Výsledné skóre je součtem časů tří nejlepších letů z celkových šesti. Letové maximum je stanoveno na 5 minut.

10. OTVR – A2 – Nordic Sailplanes

V soutěži může jen model větroně původní kategorie A2, jehož předloha byla navržena před rokem 1961. Celková nosná plocha (včetně výškovky) je mezi 32 – 34 dm2, minimální hmotnost modelu je 410 g. Modely této kategorie se nesmí zvětšovat ani zmenšovat.

Vlečná šňůra nesmí překročit délku 100 metrů, nebo může být použit katapult (gumicuk) sestávající z 20 metrů pružné gumy a 80 metrů normální šňůry. Celková délka při natažení nesmí přesáhnout 170 m. Radiem ovládaný vlečný háček není dovolený. Pro ovládání modelu jsou povolena pouze dvě serva. Soutěžící má nárok na vykonání 5 startů bez možnosti opravy. Pro konečné pořadí se sečtou 3 nejlepší lety. Letové maximum je 240 sec.

11. ALOT – Altitude Limited Old Timer

V soutěži může startovat jakýkoliv motorový model, který byl navržen před rokem 1955. Pohon může být jakýmkoliv spalovacím motorem se žhavicí svíčkou nebo dieselovým motorem o maximálním obsahu válců 10,65 cm3. Použít se může i libovolný elektromotor. Vrtule, pohon a regulace výkonu pohonného systému nejsou omezené. Pohonná baterie pro elektropohon není omezená (typ, počet článků a kapacita).

Minimální plošné zatížení musí být nejméně 24,4 g/dm2, (= 8 uncí na čtvereční stopu) průmětu plochy křídla.

Každý model musí mít nainstalovaný víceúčelový výškoměr (dále „přístroj“), který musí umožnit zastavení běhu motoru po dosažení 90 sekund letu modelu, nebo po dosažení 300 m výšky. Rozhodující je, které z těchto veličin model dosáhne dříve.

Opětovné spuštění elektromotoru nebo spalovacího motoru není možné.

Přesnost přístroje by měla být menší než 1 m výšky a přesnost měření času menší než 1 sekunda.

Přístroj musí pracovat automaticky a po celou dobu letu nesmí posílat/přijímat jakékoliv informace z modelu pro pilota nebo jeho pomocníka. Při zjištění komunikace tohoto typu bude soutěžící diskvalifikován.

Přístroj musí být do modelu zabudovaný tak, aby po přistání byla možná jeho jednoduchá demontáž pro kontrolu pořadatelem.

Měření letu začíná uvolněním modelu z ruky nebo po opuštění země, a končí s prvním dotykem se zemí, nebo dotykem objektu pevně spojeného se zemí.

Model startuje ze země (ROG), případně z ruky, dle rozhodnutí ředitele soutěže (CD) s platností pro všechny modely této kategorie.

Výsledné skóre je součtem časů tří nejlepších letů z celkových čtyř. Letové maximum je stanoveno na 10 minut, včetně 90 sekund motorového chodu.

12. Electrorubber – Elektrogumák

V soutěži může startovat jakýkoliv model, původně poháněný gumou, navržený před rokem 1955. Model musí být postaven v originální velikosti, zmenšování a zvětšování modelu v této kategorii není dovoleno.

Minimální plošné zatížení nesmí být menší než 20 g/ dm2 (=6,5 unce na čtvercovou stopu) průmětu plochy křídla.

Pohonná jednotka:

A) AEO C – 20 KV 1550 střídavý (brushless) motor, s přímým náhonem vrtule, s maximálním průměrem vrtule 203,2 mm (= 8 palců).

B) stejnosměrný elektromotor Graupner Speed 300/6V, s permanentními feritovými magnety, s převodovkou 1 : 5 s vrtulí o maximálním průměru 254 mm (=10 palců).

Pohonná baterie může být tvořena šesti články řady NiMh, nebo dvěma LiIon/LiPo články s libovolnou kapacitou. Baterie musí být opatřena jasně viditelným štítkem výrobce.

Vrtule musí být továrně vyráběné a mohou být sklopné. Jakýkoliv BEC – ESC regulační systém je povolen.

Modely startují z ruky, nebo ze země (ROG), dle uvážení soutěžícího. Motor může být v chodu pouze prvních 60 sekund letu.

Výsledné skóre je součtem časů tří nejlepších letů z celkových čtyř. Letové maximum je stanoveno na 7 minut.

13. CRC – Classic

V soutěži může startovat jakýkoli motorový model, jehož předlohy byla navržena před rokem 1955. Motorové modely, opatřené pouze motory MP JET .040 PB Classic diesel o zdvihovém objemu 0,6 cm3, s originální nádrží 2 cm3, která je součástí motoru.

Vrtule je povolena pouze pevná, dvoulistá, o maximálním průměru 203,8 mm (8“).

Létají se 4 starty, do konečného součtu se započítávají 3 nejlepší. Letové maximum je 600 sec.

14.     CRC – Atom

V soutěži může startovat jakýkoli motorový model, jehož předlohy byla navržena před rokem 1955. Motorové modely opatřené pouze detonačním motorem SUPER ATOM 1,8 cm3 s originální nádrží o obsahu 3,5 cm3, která je součástí motoru.

Vrtule je povolena pouze pevná, dvoulistá o maximálním průměru 280 mm (11“).

Létají se 4 starty. Do konečného součtu se započítávají 3 nejlepší. Letové maximum je 600 sec.


V   O   L   N É    M   O   D   E   L Y


Všeobecné požadavky pro volné modely

V soutěži mohou startovat modely, jejichž předlohy byly navrženy před rokem 1955. Model musí být postaven v měřítku 1:1 se zachováním tvarové shodnosti a dodržením uspořádání vnitřní konstrukce podle originální dokumentace (nebo její kopie) včetně zachování původních profilů nosných ploch a průřezu trupu.

U volných modelů je povoleno:

> Upravit ocasní plochy pro použití jakéhokoliv druhu determalizátoru, i když jej původní model neměl

> Použití ovládací klapky na směrovce bezmotorového modelu ovládané od vlečného háčku

> Je možno zhotovit odnímací ocasní plochy, křídla, podvozek a dělená křídla, i když je původní model neměl

Rozlétávání (FLYOFF)

V případě dosažení stejných výsledků se pořadí soutěžících stanoví rozletem, s výjimkou toho že by všichni účastníci rozletu jednomyslně souhlasili s jiným způsobem stanovení pořadí (například házením mince nebo losováním). Předpokládaný čas rozletu v příslušné kategorii bude oznámen na ranním brífinku pro piloty. Na základě svého uvážení může ředitel soutěže vyhlásit rozlet po skončení soutěžního létání, nebo příští den ráno před zahájením soutěžního létání. Aby se vyloučily další shodné časy v rozletu, létá se bez stanového měřeného maxima. Ostatní pravidla zůstávají pro danou kategorii beze změny.

Pravidla jednotlivých kategorií:

AV- větroně

Vzlet modelu pomocí vlečné šňůry 50 m dlouhé, která musí být opatřena závěsným kroužkem a dobře viditelným praporkem. Model vleká soutěžící. Měření soutěžního letu větroně se zahajuje uvolněním vlečné šňůry a měření je ukončeno prvním dotykem modelu se zemí nebo předmětem na zemi, který zastaví let modelu.

Za pokusu se počítá let kratší než 20 sec.

Pro konečné hodnocení se sčítají časy ze všech 3 platných letů.

AV-1   Maximální rozpětí 1 270 mm v rozvinutém stavu. Letové maximum 90 sec.

AV-2   Celková nosná plocha 34 dm2. Letové maximum 120 sec.

AV-3   Celková nosná plocha do 150 dm2. Letové maximum 150 sec.

Bezmotorové modely s jednoduchým potahem křídla se zařadí do příslušných kategorii dle specifikace (rozpětí nebo plochy). Ulétnutý čas se násobí koeficientem „ 2 „(tj. 50 sekund x  2 = 100 se zapíše do startovní karty nebo tabule). Bezmotorové modely speciálních  konstrukcí (samokřídla, kachny, atd.) se zařadí do příslušných kategorii dle specifikace (rozpětí nebo plochy). Ulétnutý čas se násobí koeficientem „ 1,5 „ (tj. 50 sekund x 1,5 = 75 se zapíše do startovní karty nebo tabule).

BV- modely na gumový pohon

Vzlet modelu pomocí gumového svazku. Délka a průřez není omezen.

Použitá vrtule musí být stejného průměru, jako měl původní model. Je povoleno provést konverzi sklopné vrtule na pevnou, nikoliv ale naopak.

Měření času modelu na gumu je zahájeno opuštěním ruky a pokračuje, dokud se model poprvé nedotkne země nebo předmětu spojeného se zemí, který ukončí jeho let.

Za pokus se počítá doba letu kratší 20 sec. Pro konečné hodnocení se sčítají časy ze všech 3 platných letů.

BV-1       Modely s rozpětím křídla do 920 mm bez vzepětí. Letové maximum 90 sec.

BV-2       Modely s rozpětím křídla nad 920 mm bez vzepětí. Letové maximum 120sec.

BV-3       Modely s jednoduchým potahem křídla. Letové maximum 90 sec.

BV-min   Modely maket s gumovým pohonem. Letové maximum 60 sec.

CV-motorové modely na spalovací motor

Modely se spalovacími motory. Vrtule musí být dvoulistá, nesklopná a nekovová.

DOBA CHODU MOTORU – Kategorie, druh motoru, zapalování a doba chodu

MOTORY:

> do konce roku 1950 a jejich repliky:

  *   jiskřivá svíčka 30 sec

  *   diesel a žhavící svíčka 20 sec

> od roku 1951 do konce roku 1960 a jejich repliky:

  *   15 sec

> po roce 1960 : 10 sec

Zdvihový objem motoru dle původní dokumentace nebo menší.

VZLETY – Modely se spalovacími motory vzlétají z ruky.

Motor si nahazuje soutěžící. Model vypouští soutěžící. V případě zdravotního omezení může pořadatel povolit výjimku a motor může nahodit pomocník.

TRVÁNÍ LETU – měřené maximum: 150 sec

POKUS A PLATNÝ LET – Měření času motorového modelu je zahájeno opuštěním ruky a pokračuje, dokud se model poprvé nedotkne země nebo předmětu spojeného se zemí, který ukončí jeho let.

Za pokus se počítá let kratší než 20 sec, nebo překročený limit doby chodu motoru. Na každý let jsou povoleny 2 pokusy. Při opakovaném pokusu a času pod 20 sec jde o platný let, pokud nedojde k překročení limitu doby chodu motoru, kde se let hodnotí „ nula „ body.

Pro konečné hodnocení se sčítají časy ze všech 3 platných letů.