Na co si dát pozor při výběru modelu pro soutěže SAM?

Naše létání s historickými modely je samozřejmě především zábava, možnost a příležitost potkat se na letištích s podobně postiženými jedinci, a také si navzájem zasoutěžit dle daných pravidel. Podle pravidel, platných obvykle 4 roky. V těch posledních, klubových, revidovaných na poslední podzimní členské schůzi, došlo k několika změnám. Jako nejvýraznější změnu osobně vidím nově zavedené pravidlo o použití původních profilů křídel.

Svůj model si každý z nás pořídí dle svých možností a šikovnosti. Někdo si kompletní model vyrobí sám od prvního říznutí do materiálu, až do přitažení posledního šroubku. Jiný využije širokou nabídku výrobců stavebnic v různém stupni předpracovanosti, nebo třeba ohledně stavby osloví kamaráda. Všechny naše modely by ale měli být při soutěži souměřitelné. Ano, musí odpovídat soutěžním pravidlům! Pravidla jednotlivých kategorii ohledně velikosti modelu, minimální i maximální hmotnosti nebo plošného zatížení, pohonu atd. jsou obvykle všem známa. Často se ale zapomíná na to důležité, které platí pro všechny kategorie, a to bez rozlišení velikosti, druhu pohonu, roku vzniku – a to je shodnost modelu s původním modelem.

V našich pravidlech je definována takto:

„….Klub SAM 95 Bohemia, uznává za historický model, takový, který vznikl do konce roku 1960. Některé kategorie mohou mít stanoven odlišný limitní rok vzniku.

Limitní rok vzniku je vždy uveden v pravidlech pro danou kategorii. Soutěžící musí být schopen předložit plán modelu, článek, nebo fotografie v dobovém časopise, které dokazují dobu vzniku modelu a dobu vzniku, prodeje, motoru.

Organizátor soutěže, může přeměřit a převážit model soutěžícího a porovnat tyto míry (nebo jejich násobky) s výkresovou dokumentací (předložená dokumentace musí být velikosti minimálně A4) a musí dokazovat všechny rozměry modelu, konstrukční provedení trupu, křídel a ocasních ploch.

Pokud má model vystavený průkaz identity, (průkaz, který znamená, že model prošel přejímkou v rámci klubu), nemusí na přejímku, bude ale překontrolován, když se umístí na jednom z prvních třech míst.

První tři modely v každé kategorii budou, organizátorem soutěže, vždy překontrolovány. 

Rok vzniku, jméno modelu a jméno konstruktéra, musí být uvedeno na povrchu modelu.

Změna profilu nosných ploch je zakázána. 

Jakékoli jiné, než soutěžní lety jsou během soutěže zakázány. Jedinou výjimkou je zálet modelu po opravě. Tento zálet musí být schválen ředitelem soutěže.

Měření letu začíná uvolněním modelu z ruky, nebo po opuštění země nebo u větroňů odpoutání od vlečné šňůry a končí s dotykem se zemí, nebo s překážkou, která zastaví let modelu.

Jakákoliv obousměrná komunikace mezi přijímačem modelu a vysílačem, kromě informací
o stavu baterie, je zakázána.

Nejmenší plošné zatížení – plochou se rozumí průmět nosných ploch do vodorovné roviny.
U větroňů se myslí celkovou nosnou plochu, křídlo plus VOP. U ostatních modelů se myslí nosnou plochou pouze křídlo.

Velikost modelu je možno upravit, není-li stanoveno jinak.  V případě změny velikosti modelu, musí zůstat zachován počet a umístění žeber a přepážek. Kormidla mohou být upravena pro řízení RC, ale nesmí se měnit jejich tvar, velikost a umístění kormidel.   Maximální hmotnost modelu je 5000 gramů, maximální rozpětí 3 500 mm a minimální plošné zatížení je 12g/dm čtvereční, není-li u jednotlivých kategorií uvedeno jinak.

Z důvodu použití RC soupravy a tím zvětšení hmotnosti modelů je povoleno zesílení konstrukce.

Plankování nosných ploch je přípustné, jen pokud je měl originál.  

Pro stavbu modelu je doporučeno použití původních materiálů, nedostupné materiály mohou být nahrazeny balsou. Je zakázáno používat skelný laminát, uhlík, nažehlovací plastové fólie apod.

Umístění podvozku a průměr podvozkových kol, musí být shodné s originálem, jednokolový podvozek může být nahrazen dvoukolovým, ale nesmí tomu být naopak.

Vrtule musí být dvoulisté, nesklopné a nekovové. Sklopné vrtule jsou povoleny u elektro kategorií. U motorových modelů, je povolena sklopná vrtule pouze pokud ji měl originál – musí doložit soutěžící.

 To nejdůležitější ve vztahu k této úvaze o volbě modelu pro soutěže dle SAM je ve výňatku z aktuálních pravidel uvedeném výše vyznačeno tučně a podtržením.

Ať jsem model pořídil jakýmkoliv způsobem, měl by vždy odpovídat původnímu plánu, článku či fotografii v dobovém tisku. A to i v případě, kdy jsem model stavěl ze stavebnice, kde je plánek nakreslený v počítači (stavební výkres vzešlý z PC je základ pro frézování či vypalování laserem).

I necvičené oko zásadní rozdíly pozná, porovná-li si stavitel stavební výkres s např. původním náčrtem (nazývaným „muška“) např. z Leteckého modeláře.

Jaké výkresy, náčrty a fotografie lze uznat jako dobové? Pokud vyšly tiskem (časopis, stavební plánek z vydavatelství) ve své době, není výhrad. Náčrty modelů z ročenky Zaice, různé Annualy (výroční vydání, ročenky časopisů), seznamy uznaných modelů amerického SAMu – není výhrad (zde si ovšem dejte pozor na dobu vzniku – seznamy uznaných modelů některých SAMů udávají jako datum vzniku modelu údaj, kdy plánek či náčrt modelu vyšel tiskem – proto např. model Z. Husičky Letmo L-17 je uváděn z roku 1952, kdy vyšel v Aeromodelleru Annual, ale my dobře víme a z údajů rohového razítka výkresu je jasné, že létal již na jaře 1950).

A jak je to s modely, jejichž výkresy se objevily např. až v 90. létech 20. století, jejich původní autoři již třeba nežijí, a v dobovém tisku o nich třeba nikdy nebyla zmínka?

  • Postačí záštita některého klubu SAM – např. na webovém portále co.uk je spousta plánů modelů (někdy nakreslena i s pomocí počítače) s odkazem na dřívější skutečný plán nebo náčrtky získané z pozůstalosti původního autora, často ve své době úspěšného soutěžícího. Bývá uveden i SAM, který garantuje autenticitu plánu. V případě našeho SAM 95 pak takový model i jeho plán můžeme uznat – i ostatní SAMy z celého světa přebírají modely, které se objevily na našem webu, nebo v našich Informačních listech.
  • Rovněž uvedení modelu a plánu v „Seznamu historických modelů“ na webu klubu SAM 78 považuji za průkaznost existence modelu.
  • Modely z Almanachu konstrukcí ing. Miroslava Pospíšila z let 1943 – 1949 požehnal spoluvydáním tohoto almanachu klub SAM 78.
  • Modely Břetislava Sokolíčka „v reedici“ Zdeňka Rašky lze také 100% uznat, neboť k mnohým jsou k dispozici i dobové fotografie. Mimo to je také požehnal SAM 78 uvedením v Seznamu historických modelů na jejich webu.
  • Také „Almanach modelů s pohonem gumovým svazkem“ autorů Z. Slapničky a R. Metze z r. 2008 je platným zdrojem plánků a informací, ostatně je to v něm i uvedeno.

Všechny naše, v současnosti postavené, modely podle historických plánů, budou vždy trochu odlišné od modelů původních autorů. Nemám na myslí jen případné úpravy pro řízení RC soupravou či zástavbu elektromotoru. Vzhledem k době vzniku modelů stavěných v období těsně před 2. sv. válkou, v jejím průběhu, nebo těsně po ní, si tehdejší modeláři mohli jen nechat zdát o naší současné materiálové nabídce balsy, překližky, lepidel, potahových materiálů a dalšího. Model tehdy často sloužil jen pro jednu či dvě soutěže, neboť třeba nepřežil let či přistání, ulétnul, či byl nevratně po pár startech promaštěn spalinami z motoru. Jako zdroj překližky, rozhodujícího stavebního materiálu, sloužily často trosky letadel z války, a tak se místo na plánku předepsané překližky „jedenapůlky“ použila „dvojka“, protože tam ten kus křídla z Kranicha, ještě po Hitlerjugend, pohozený v rohu hangáru zrovna „dvojkou“ měl potaženou náběžku.  Současná březová překližka je kvalitou i hmotností také něco zcela jiného než tehdejší buková překližka.

Malá poznámka k modelům na gumu: Naše RC kategorie se jmenuje BRC – E – W (Elektroruber). Původně také Elektrowakefield, což je vidět i v písmenech názvu. Pravidla, tak jak platí v současnosti, zcela odpovídají pravidlům evropských SAMů s výjimkou roku vzniku (evropské do konce 1951, naše do konce 1960, pro Mistrovství České republiky před r. 1955). Jedná se o modely původně s gumovým pohonem, bez další specifikace soutěžní kategorie. Modely musí být postaveny v původní velikosti, min. plošné zatížení je stanoveno 20 g/dm2, je předepsán pohon. Průřezy trupu ve vztahu k jeho délce naše pravidla neurčují. Pravidla kategorie Wakefield se průběžně měnila, ale ve světě i u nás se nelétaly jen Wakefieldy. Např. v USA se před vstupem do 2. sv. války létaly kategorie Class C Stick, Class D Stick (lišily se velikostí modelu), kde modely měly trup „typ oštěp“ a nebyly vybaveny podvozkem (ani sklápěcím), a Class C Fuselage + Class D Fuselage, kde létaly „kabiňáky“ nebo modely s mohutným trupem a vždy s podvozkem.

Stručné shrnutí: Model pro soutěže postavte tak, aby bylo jasné, jaký model jste stavěli. Nezapomeňte s sebou na soutěž pro případnou kontrolu vzít i originální plánek, náčrt či fotku původního modelu (vždy samozřejmě stačí zřetelná kopie a plánek zmenšený na min. formát A4). Při vlastních pochybnostech, vzniklých např. existencí několika různých výkresů, náčrtů či mušek stejného modelu, doložte jen ten dokument, dle kterého byl Váš model stavěn. Každý nedisponuje rozsáhlým archívem či vědomostmi o tom, kde na jakém modelu byl např. zcela nepodstatný rádius u ocasních ploch, ale každý stavitel je jistě schopen postavit svůj model co nejpřesněji vzhledem k dokumentaci, kterou má k dispozici. To vše samozřejmě za předpokladu dodržení dalších požadavků pravidel (profily, průřezy, počty žeber a přepážek, bez uhlíkových výztuh, potah provedený odpovídajícím materiálem atd.).

 

Těším se na setkání na letišti!

Miroslav Dvořáček

Sportovní referent SAM 95