RC historické modely 2016-2018

Platnost 2016 – 2018

Ve formátu pdf, stahujte zde: Pravidla RC historických modelů


A.  Základní ustanovení

Klub SAM 95 Bohemia, uznává za historický model, takový, který vznikl do konce roku 1960.  Na základě tohoto, může být od soutěžících požadováno, aby předložili plány modelů, nebo fotografie, které dokazují dobu vzniku modelů. Organizátor soutěže, může přeměřit a převážit model soutěžícího a porovnat tyto míry (nebo jejich násobky), s výkresovou dokumentací, aby se potvrdilo, že jsou dodržena stanovená pravidla.

Pokud má model vystavený průkaz identity, (průkaz, který znamená, že model prošel přejímkou v rámci klubu), nemusí na přejímku.

Rok vzniku, jméno modelu a jméno konstruktéra, by mělo být uvedeno na povrchu modelu.

Sam 95 Bohemia, povoluje změnu profilu nosných ploch, ale profil by měl zachovat poměrnou tloušťku.

Velikost modelu je možno upravit, není-li stanoveno jinak. Kormidla mohou být upravena pro řízení RC soupravou, mohou být dělená v libovolném místě, ale nesmí se měnit jejich tvar a velikost. Maximální hmotnost modelu je 5000 gramů, maximální rozpětí 3 500mm a minimální plošné zatížení je 12g /dm čtvereční, není-li u jednotlivých kategorií uvedeno jinak.

Plankování nosných ploch je přípustné, jen pokud je měl originál.

Z důvodu použití RC soupravy a tím zvětšení hmotnosti modelů, je povoleno zesílení konstrukce. Je doporučeno použití původních materiálů, nedostupné materiály mohou být nahrazeny balsou. Je zakázáno používat skelný laminát, uhlík apod.

Umístění podvozku a průměr podvozkových kol, musí být shodné s originálem, jednokolový podvozek může být nahrazen dvoukolovým, ale nesmí tomu být naopak.

Vrtule musí být dvoulisté, nesklopné a nekovové. Sklopné vrtule jsou povoleny u elektro kategorií, nebo i u motorových modelů, pokud je měl originál.

Soutěžícím se doporučuje uzavřít pojištění, proti způsobeným škodám, protože soutěžící zodpovídá za škody způsobené modelem. Z bezpečnostních důvodů se musí všichni soutěžící podřídit pokynům pořadatelů soutěží. Soutěžící, musí před startem, ukázat časoměřiči, že má ve vysílači navolen správný model a ukázat jakým způsobem se zapíná a vypíná motor.

U elektro kategorií je zakázané opětovné zapnutí motoru po ukončení povoleného motorového letu. Pokud musí soutěžící znovu zapnout motor, například z důvodu záchrany modelu, musí opětovné zapnutí nahlásit časoměřiči a měření jeho letu je ukončeno a výsledek v daném kole je nula bodů.

Let modelu je měřen časoměřičem, určeným pořadatelem. V každé soutěžní kategorii, může soutěžící použít dva modely, ale rozdílné konstrukce. Pokud dojde k rozlétávání a soutěžící se do něj dostane s oběma modely, musí se rozhodnou pouze pro jeden, se kterým rozlétávání poletí. Ve výsledkové listině se musí objevit modely oba.  Soutěžící musí model řídit sám. Může mít až tři pomocníky, ale ti nesmí do řízení modelu fyzicky zasahovat.

Při použití článků Li-xx, může být tato baterie složena z více článků,  serio- paralelně  tak, aby výsledné napětí bylo shodné jako u předepsaného počtu článků.

Všechny kategorie se mohou létat na kola, nebo volně, podle rozhodnutí pořadatele.

V obou případech zodpovídá pořadatel za hladký průběh soutěže.

V případě shodných výsledků se pořadí soutěžících stanoví na základě rozlétávání, pokud se soutěžící s pořadatelem nedohodnou na jiném způsobu, například losováním. Čas, kdy začne rozlétávání, musí být soutěžícím oznámen minimálně patnáct minut předem. Pořadatel, určí způsob rozlétávání. Z důvodu dosažení rozhodnutí v rozlétávání, může být maximální doba letu modelů neomezená

B. Povinnosti pořadatele

Pořadatel musí dbát na dodržování stanovených pravidel. Výjimečně je možno tato pravidla přizpůsobit místním podmínkám.

Pořadatel musí zvolit způsob létání s ohledem na použité frekvence vysílačů, bezpečnost soutěžících, časoměřičů a případných diváků.

Pokud vítr dosáhne rychlosti 8 m/s a více, může se soutěž přerušit nebo ukončit a vyhodnotit výsledky z dosud odlétaných kompletních kol.

Pořadatel určí plochu pro přistání.

Pořadatel musí zajistit bezpečný provoz při létání.

Frekvence použitých vysílačů, mohou být kdykoliv během soutěže kontrolovány, zda frekvence odpovídá přihlášené. Pokud bude několik vysílačů používat stejnou frekvenci, je vhodné použít tabulku frekvencí a kolíčky. Pokud si soutěžící zablokuje svoji frekvenci odebráním kolíčku, musí do deseti minut odstartovat, aby zbytečně dlouho tuto frekvenci neblokoval.

C. Jednotlivé kategorie

ARC – (OTVR)

Bezmotorové modely. Model musí vyhovovat všeobecným pravidlům. Rozpětí modelu může být maximálně 3,5 m (138 palců), hmotnost maximálně 5 kg. Šňůra pro ruční vlek, může být maximálně 100metrů dlouhá a to i případě, že se použije vlek přes kladku. Může se použít i katapult, stávající z dvaceti metrů gumy a osmdesáti metrů šňůry. Pořadatel vytýčí bázi A a B, kde se na jedné straně musí upevnit startovací zařízení do země a druhá strana, je maximální napnutí katapultu. Vzdálenost těchto bází je maximálně 170 metrů.

Počet letů. Soutěžící má nárok na vykonání šesti letů, bez možnosti opravy. Do celkového výsledku se započítávají tři nejlepší lety. Měřené maximum je 300 sec. V případě rozlétávání, způsob určí pořadatel. Pokud model přistane mimo prostor vytýčený pořadatelem pro přistání, je celý let hodnocen nula body. Pro posouzení přistání, je rozhodující špička modelu.

ARC – A2 – (Nordic Sailplanes)

Modely původní kategorie A2, celková nosná plocha 32 – 34 dm čtverečních, minimální hmotnost 410 gramů.

Modely této kategorie se nesmí zvětšovat, ani zmenšovat. Vzlétají pomocí vlečné šňůry o celkové délce 100metrů, buď přímým vlekem, nebo přes kladku. Povolen je i katapult, složený z dvaceti metrů gumy a osmdesáti metrů šňůry. V tomto případě se startuje pomocí bází A a B, stejně jako u ARC.

Pro ovládání jsou povolena pouze dvě serva. Soutěžící má nárok na vykonání šesti startů, bez možnosti opravy. Pro konečné pořadí se sečtou tři nejlepší lety. Letové maximum je 240 sec. V případě rozlétávání, způsob určí pořadatel. Pokud model přistane mimo prostor vytýčený pořadatelem pro přistání, je celý let hodnocen nula body. Pro posouzení přistání, je rozhodující špička modelu.

BRC – E – W

V soutěži může startovat jakýkoliv model, původně poháněný gumou, který byl navržen před rokem 1961

Pohonná jednotka:

1) stejnosměrný elektromotor Graupner Speed 300/6V, s permanentními feritovými magnety, s převodovkou 1 : 5. Vrtule o max. průměru 254 mm.

2) střídavý elektromotor typ AEO C – 20 KV 1550. Vrtule o max. průměru 203,2 mm, je poháněna přímo, tedy bez převodovky.

Všechny vrtule mohou být sklopné, ale nesmí být kovové.

Pohonná baterie může být tvořena šesti články řady Ni, nebo dvěma články řady Li. Články mohou mít libovolnou kapacitu, vyznačenou výrobcem, která musí být jasně viditelná. Jakýkoliv BEC – ESC systém je povolen. Modely startují z ruky, nebo ze země, dle uvážení soutěžícího. Motor může být v chodu pouze prvních 60 sekund letu. Měřené maximum je 420 sekund. Výsledný čas je součtem třech nejlepších letů ze čtyř měřených.

CRC – Classic

Motorové modely, opatřené pouze motory MP-JET-40 Classic o zdvihovém objemu 0,6ccm, s originální nádrží 2ccm, která je součástí motoru. Před startem, může být nádrž doplněna i při běžícím motoru. Vrtule je povolena pouze dvoulistá, o maximálním průměru 204mm.

Létají se čtyři starty, do konečného součtu se započítávají tři nejlepší. Letové maximum je 600 sec.

V případě rozlétávání, způsob určí pořadatel. Přistání mimo určený prostor, znamená 0 bodů za celý let. Pro posouzení přistání, je rozhodující špička modelu.

CRC – Atom

Motorové modely, opatřené pouze detonačním motorem SUPER ATOM 1,8 ccm s originální nádrží o obsahu 3,5ccm, která je součástí motoru. Nádrž může být doplněna před startem i při běžícím motoru. Vrtule je povolena pouze pevná, dvoulistá o maximálním průměru 280 mm.

Létají se čtyři starty, do konečného součtu se započítávají tři nejlepší. Letové maximum je 600 sec.

V případě rozlétávání, způsob určí pořadatel. Přistání mimo určený prostor, znamená 0 bodů za celý let. Pro posouzení přistání, je rozhodující špička modelu.

½ A Texaco

Motorové modely, poháněné jednotným motorem Cox 0,49 o zdvihovém objemu 0,8 ccm, se žhavicí svíčkou, se sáním řízeným membránou a s originální nádrží o objemu 5,1 ccm, která je součástí motoru. Je povoleno použití tlumiče výfuku a prodloužení jehly karburátoru. Vrtule je povolena pouze dvoulistá, pevná, o maximálním průměru 200mm.

Hmotnost modelu. Plošné zatížení (na průmět nosných ploch) musí být minimálně 24,4g/dm čtvereční.

Soutěžící má nárok vykonat čtyři starty, do konečného hodnocení se započítávají nejlepší tři. Měřené maximum, je 600sec.

V případě rozlétávání, způsob určí pořadatel. Přistání mimo určený prostor, znamená 0 bodů za celý let. Pro posouzení přistání, je rozhodující špička modelu.

Texaco

Motorové modely poháněné motory o obsahu do 10,647 ccm, ( není povolena konverze motoru, rok výroby není omezen), nebo motorem s jiskřivou svíčkou do 20 ccm, vyrobený do 31.12.1949.

Hmotnost modelu. Plošné zatížení, (počítáno na průmět nosných ploch), musí být minimálně 30,5 g/dm čtvereční.

Palivo, na každých 550 g hmotnosti modelu, 2ccm. Viz následující tabulka:

Příděl paliva dle hmotnosti modelu.
          Od ( g )                 Do ( g )              Palivo ccm
                    600                         2
                  601                   1150                         4
                 1151                   1700                         6
                 1701                   2250                         8
                 2251                   2800                        10
                 2801                   3350                        12
                 3351                   3900                        14
                 3901                   4450                        16
                 4451                   5000                        18

Palivová nádrž musí být průhledná, kontrolovatelná včetně přívodní hadičky, z vnějšku modelu. Motor se může zahřívat a před startem je povoleno doplnění paliva za běhu motoru. Ovládání otáček motoru je povolené. Z důvodu bezpečnosti, musí být každý motor, zastavitelný radiovým povelem. Toto může být pořadatelem kontrolováno.

Model vzlétá ze země. Počet letů tři, počítají se lepší dva. Letové maximum je 900 sec.

V případě rozlétávání, způsob určí pořadatel. Přistání mimo označený prostor, znamená 0 bodů za celý start.

OTMR – (Old Timer Gas LER) třída AB

Soutěžit je možno s jakýmkoliv modelem postaveným před rokem 1951. Nejmenší plošné zatížení je 30,5 g/dm2. Plochou se rozumí průmět nosných ploch do vodorovné roviny. Maximální povolený obsah motoru je pro všechny použité motory 4,9 ccm. Všechny použité motory musejí být vyrobeny před rokem 1957, a nebo 1960, ale jen v případě, kdy mají pouze kluzná ložiska.

Motory s vyplachováním typu Schnüerle nebo PDP, s výbrusem ABC nebo AAC, jsou zakázané. Rovněž jsou zakázané motory se vstřikováním, turbonasáváním, laděnými výfuky nebo s výfuky zvyšujícími výkon. Repliky motorů schválené SAMem jsou povolené a považované za rovnocenné s motory originálními. Motory s jiskřivou svíčkou, vybavené mechanickým přerušovačem, jiskřivou svíčkou, palubní baterií, indukční cívkou a tranzistorovým zapalováním, jsou povolené.

Doba chodu motoru s jiskřivou svíčkou je 35 sec. Doba chodu dieselového motoru vyrobeného před rokem 1950 je 35 sec. Doba chodu dieselového motoru vyrobeného po roce 1949 je 23 sec.

Modely s motorem se žhavicí svíčkou, musí mít minimální plochu křídla 8,85 dm2 na 1 ccm objemu motoru. Doba chodu motoru se žhavicí svíčkou je 23 sec.

Modely poháněné konvertovanými motory, musí mít minimální plochu křídla 8,85 dm2 na 1 ccm objemu motoru. Doba chodu konvertovaných motorů je 28 sekund.

Modely třídy „AB“ startují ze země, nebo mohou startovat z ruky, ale jen tehdy, pokud o tom rozhodne ředitel soutěže. Toto rozhodnutí dále platí pro všechny modely této třídy.          Létají se 4 starty. Do konečného výsledku se započítávají lepší 3. Doba letu je maximálně 480 sec. V případě rozlétávání, způsob určí pořadatel. Přistání mimo označený prostor znamená 0 bodů za celý start. Pro posouzení přistání je rozhodující špička modelu.

OTMR – (Old Timer Gas LER) třída C

Soutěžit je možno s jakýmkoliv modelem postaveným před rokem 1951. Nejmenší plošné zatížení je 30,5 g/dm2. Plochou se rozumí průmět nosných ploch do vodorovné roviny. Všechny použité motory musejí být vyrobeny před rokem 1957 nebo 1960, ale jen v případě, kdy mají pouze kluzná ložiska.

Motory s vyplachováním typu Schnuerle nebo PDP, s výbrusem ABC nebo AAC, jsou zakázané. Rovněž jsou zakázané motory se vstřikováním, turbo nasáváním, laděnými výfuky nebo s výfuky zvyšujícími výkon. Repliky motorů schválené SAMem jsou povolené a považované za rovnocenné s motory originálními. Motory s jiskřivou svíčkou, vybavené mechanickým přerušovačem, jiskřivou svíčkou, palubní baterií, indukční cívkou a tranzistorovým zapalováním, jsou povolené.

Obsah válců motorů s jiskřivou svíčkou vyrobených před rokem 1950 je od 5 ccm do 20 ccm. Obsah válců motorů s jiskřivou svíčkou vyrobených po roce 1949 je od 5 ccm do 10,65 ccm. Doba chodu těchto motorů je 35 sec.

Obsah válců dieselových motorů je od 5ccm do 10,65 ccm. Doba chodu dieselových motorů vyrobených do roku 1950 je 35 sec. Doba chodu dieselových motoru vyrobených po roce 1949 je 23 sec.

Modely poháněné motory se žhavicí svíčkou mohou mít nejmenší plochu křídla 8,85 dm2 na 1ccm. Obsah válců motorů se žhavicí svíčkou je od 5 ccm do 10,65 ccm. Doba chodu motoru se žhavicí svíčkou je 23 sec.

Modely této třídy musí startovat ze země. Létají se 4 starty. Do konečného výsledku se započítávají lepší 3. Doba letu je maximálně 480 sec. V případě rozlétávání, způsob určí pořadatel. Přistání mimo označený prostor znamená 0 bodů za celý let. Pro posouzení přistání je rozhodující špička modelu.

NMR 2,5 Nostalgie Gaz LER

Soutěžit je možno s jakýmkoliv modelem, který byl navržen před rokem 1957. Nejnižší plošné zatížení je 173 g/1ccm. Motor je povolen jakýkoliv s jiskřivou svíčkou, žhavicí svíčkou s příčným vyplachováním anebo diesel o obsahu válce do 2,49 ccm. Tlakování palivové nádrže je povolené. Motory s vyplachováním typu Schnuerle, PDP nebo výbrusy ABC a AAC, nejsou povolené. Doba chodu motoru je 18 sec. Modely této třídy startují ze země nebo z ruky, ale jen tehdy, pokud o tom rozhodne ředitel soutěže. Toto rozhodnutí dále platí pro všechny modely této třídy.

Létají se 4 starty. Do konečného výsledku se započítávají lepší 3. Doba letu je maximálně 360 sec. V případě rozlétávání, způsob určí pořadatel. Přistání mimo označený prostor znamená 0 bodů za celý let. Pro posouzení přistání je rozhodující špička modelu.

NMR Nostalgie Gas LER

Soutěžit je možno s jakýmkoliv modelem, který byl navržen před rokem 1957. Nejnižší plošné zatížení je 173 g/1ccm.

Je možné použít motor se žhavicí svíčkou s příčným vyplachováním nebo dieselový motor s obsahem válců od 2,5 ccm do 10,65 ccm nebo jakýkoliv motor s jiskřivou svíčkou o obsahu válců od 2,5 ccm do 20 ccm, vyrobené před rokem 1961. Tlakování palivové nádrže je povolené. Motory s vyplachováním typu Schnuerle, PDP nebo výbrusy ABC a AAC, nejsou povolené. Doba chodu motoru je 18 sec.

Modely musí startovat ze země. Létají se 4 starty. Do konečného výsledku se započítávají lepší 3. Doba letu je maximálně 360 sec. V případě rozlétávání, způsob určí pořadatel. Přistání mimo označený prostor znamená 0 bodů za celý let.

Nostalgie 60

Soutěžit je možno s modely, které byly navrženy před rokem 1961. Nejnižší hmotnost modelu je 200 g/1 cm3 na modelu použitého motoru.

Lze použít motor se žhavící svíčkou nebo diesel s obsahem do 2,50 cm3, který:

1. vznikl před rokem 1966, originál nebo replika, český nebo zahraniční původ. Maximální doba chodu motoru je 20 sekund.

nebo

2. vznikl mezi léty 1966 – 1971 včetně a je výhradně československého původu. Maximální doba chodu motoru je 18 sekund.

Doložení doby vzniku motoru je na soutěžícím. Pro obě skupiny motorů je povoleno použít tlakování nádrže z klikové skříně nebo tlumiče, expanzní tlumič a RC karburátor. Laděný výfuk není povolen. Letové maximum je 300 sekund. Při každém soutěžním letu je povolena pouze 1 oprava, a to při letu kratším než 25 sekund, nebo při překročení doby chodu motoru. Při opravném letu platí jakýkoli dosažený čas, nebo je let hodnocen 0 při opětovném překročení doby chodu motoru.

 

Měření délky chodu motoru může časoměřič kontrolovat sluchem nebo sledováním pohybu ovladače na vysílači soutěžícího.

Start modelů je z ruky. Létá se pět startů a všechny se započítávají do konečného pořadí. Přistání mimo vyznačený prostor znamená 0 bodů za celý let.

Způsob případného rozlétávání určí pořadatel.

Po dobu soutěže jsou zakázány tréninkové lety v této kategorii.

Uvedené časy chodu motoru a letového maxima může pořadatel soutěže při zhoršených podmínkách po dohodě se soutěžícími upravit.

CRC-E-Hromadný start

Motorové modely, k jejichž pohonu se používá stejnosměrný elektromotor řady 600, Speed 600, nebo Mig 600, bez převodovky.

Modely startují společně na povel startéra a na jeho další povel se motory vypínají. Doba chodu motorů je 60 sec. Létá se šest startů, vždy dva na jedno nabití akumulátorů. Akumulátory mohou být 7 x Nixx, nebo 2 x Lixx. V každém startu se přidělují body posledním pěti přistávajícím,  1-2-3-4-5 bodů.  Modely, které nalétají deset minut, získají všechny 5 bodů, ale musí do jedné minuty po uplynutí deseti minut přistát.

Model, který nepřistane do označeného prostoru pro přistání, není v daném kole hodnocen. Pro posouzení přistání, je rozhodující špička modelu. Celkové hodnocení se provede součtem bodů ze všech šesti kol. V případě rozlétávání, o jeho způsobu rozhodne pořadatel.

CRC-E-Sport 400

Motorové modely, k jejichž pohonu se používá stejnosměrný motor řady 400, bez převodovky, Motor musí být sériové výroby, bez úprav, a bez kuličkových ložisek.

Minimální hmotnost modelu je 454 gramů a minimální plošné zatížení 24g/dm čtvereční

Vrtule může být libovolná, ale nesmí být kovová.  Pohonná baterie se může skládat ze dvou článků Lixx, nebo ze šesti článků Nixx, libovolné kapacity. Doba chodu motoru – prvních 60 sec. Letové maximum 420 sec.

Model, který nepřistane do označeného prostoru pro přistání, není v daném kole hodnocen. Létají se čtyři starty, konečný výsledek je součtem třech nejlepších letů. V případě rozlétávání, o jeho způsobu rozhodne pořadatel. Pro posouzení přistání, je rozhodující špička modelu.

CRC-Open

Motorový model, poháněný jakýmkoliv elektromotorem, napřímo, nebo s převodovkou. Minimální plošné zatížení je 24 gramů na decimetr čtvereční. Vrtule libovolná, nekovová. Pohonná baterie může být ze dvou článků Lixx, nebo sedm článků Nixx, libovolné kapacity. Doba chodu motoru, prvních 30 sec. Letové maximum 600 sec.

Model, který nepřistane do označeného prostoru pro přistání, není v daném kole hodnocen. Pro posouzení přistání, je rozhodující špička modelu. Létají se čtyři starty, konečný výsledek je součtem třech nejlepších letů. V případě rozlétávání, o jeho způsobu rozhodne pořadatel.

ALOT                                                                                                     

V soutěži může startovat jakýkoliv motorový model, který byl navržen před rokem 1955. Pohon může být spalovacím motorem se žhavicí svíčkou, nebo dieselovým motorem o maximálním obsahu válců 10,65 ccm. Použít se může i libovolný elektromotor. Vrtule a regulace výkonu jsou neomezené. Plošné zatížení nesmí být menší než 24,4 g/dm². Každý model, musí mít nainstalovaný výškoměr s takovým víceúčelovým zařízením, které je vhodné pro automatické zastavení motoru po dosažení 90 ti sekund letu, nebo po dosažení 300 m výšky. Rozhoduje, kterou z těchto veličin model dosáhne dříve. Opětovné spuštění motoru, (restartování), není možné. Přesnost přístroje by měla být v místních podmínkách 1 m a přesnost časování 1 sekunda. Přístroj, (výškoměr), musí pracovat automaticky a po dobu letu nesmí posílat jakékoliv informace pro pilota, nebo jeho pomocníka. Přístroj, (výškoměr), musí být do modelu zabudovaný tak, aby po přistání, byla možná jednoduchá demontáž pro případnou kontrolu. Model startuje z ruky, nebo ze země, dle uvážení pilota. Měření letu začíná uvolněním modelu z ruky, nebo po opuštění země, a končí s prvním dotykem se zemí. Měřené maximum je 600 sekund, včetně motorového letu, který může být maximálně 90 sekund.

Celkový výsledek je součtem třech nejlepších letů ze čtyř možných.

Použitelné výškoměry můžete najít na stránkách SAMu 119, v „Evropských pravidlech“, přeložených do slovenštiny.

CRC-T-show

Modely této kategorie létají kombinaci letové sestavy a letu na čas.

Lze použít jakýkoliv spalovací motor, nebo elektromotor bez omezení.

Pracovní čas na vykonání platného letu je deset minut.

Průběh startu a hodnocení:

Vzlet modelu ze země nebo z ruky …………………………………8-10 bodů

Vodorovný let ve výšce pod deset metrů v délce 50 m …….……….8-10 bodů

Vodorovný kruh o průměru 50 m……………………………………8-10 bodů

Vodorovná osma…………….………………………………………8-10 bodů

Po odlétání těchto obratů, model nastoupá do takové výšky, aby po zastavení motoru, nalétal klouzavým letem 120 sec.( 1sec.= 1 bod)……………………..……..max   120 bodů

Po zastavení motoru, není povoleno motor znovu spustit.

Potom následuje:

Přiblížení na přistání, (třemi pravoúhlými zatáčkami)………………8-10 bodů

Přistání do vymezeného prostoru…………………………………….8-10 bodů

Hodnocení letu je součtem bodů za jednotlivé prvky. Létají se čtyři starty a do konečného součtu se počítají tři nejlepší. Pokud dojde ke shodným výsledkům, rozhodne rozlétávání. O jeho způsobu rozhodne pořadatel.

CRC-show-retro

Motorové modely se spalovacími motory, nebo elektromotory bez omezení.

Pracovní čas pro vykonání platného letu je deset minut. Hodnocení letu provádí dva bodovači, kteří hodnotí provedení obratů, známkami 0 -10 bodů. Soutěžící nahlašuje začátek obratu slovem teď a ukončení obratu slovem konec. Pořadatel na začátku soutěže oznámí, které obraty se budou létat, což znamená, že na každé soutěži může být jiné složení letových obratů.

Seznam letových obratů:

Vzlet – model startuje ze země a po vystoupání provede pravoúhlou zatáčku.

Přímý let – model letí ve výšce pod deset metrů, v délce padesáti metrů, pokud možno v ose letiště. (s ohledem na směr větru).

Kruh – model letí v kruhu, o průměru 25-50 metrů, ve stejné výšce.

Osmička – model zahájí obrat na tečně první kružnice a po odlétnutí osmičky na stejném místě obrat ukončí.

Let po trojúhelníku – Model po přímém letu, letí trasu rovnoramenného trojúhelníku, ve stejné výšce.

Let pod tři metry – model prolétne ve výšce pod tři metry v délce min třicet metrů.

Přemet – model z přímého letu udělá přemet o průměru 20 – 30 metrů a pokračuje v přímém letu.

Stoupavá zatáčka – model, z přímého letu stoupá a otáčí o 180°.

Sestupná spirála – Model nabere potřebnou výšku a odtud plynulou sestupnou zatáčkou klesá na výšku pod šest metrů.

Přiblížení na přistání – Model průletem ve stejné výšce se třemi zatáčkami přiblíží do prostoru pro přistání.

Přistání – model přistává do prostoru určeného pro přistání.

Celkový dojem z letu – bodovači ohodnotí realizmus letu.

Letí se tři starty, do konečného součtu se započítají lepší dva.